PHÂN TÍCH RỔ CỔ PHIẾU VN30 VÀ KẾT QUẢ KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH PHÂN PHỐI KHÔNG ĐỐI XỨNG VÀO QUẢN LÝ RỦI RO | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH RỔ CỔ PHIẾU VN30 VÀ KẾT QUẢ KHI ÁP DỤNG MÔ HÌNH PHÂN PHỐI KHÔNG ĐỐI XỨNG VÀO QUẢN LÝ RỦI RO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/07/20                Ngày hoàn thiện: 07/09/20                Ngày đăng: 15/09/20

Các tác giả

Nguyễn Ngọc Quỳnh Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, rổ cổ phiếu 30VN và các cổ phiếu thành phần sẽ được phân tích và áp dụng phương pháp nghiên cứu Value at Risk (VaR) để đánh giá rủi ro trong đầu tư. Dữ liệu được lấy từ Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2012 đến năm 2020 và giới hạn ở các cổ phiếu tồn tại xuyên suốt thời gian nghiên cứu. Ba mô hình phân phối không đối xứng sẽ được áp dụng theo biến động hằng ngày của cổ phiếu trong nghiên cứu này đó là: Mô hình phân phối lệch Skew T (ST), mô hình phân phối tổng quát hóa theo đường cong (GH) và mô hình phân phối đảo nghịch (NIG). Kết quả chỉ ra rằng, phương pháp tính toán rủi ro VaR dựa trên các mô hình phân phối không đối xứng đem lại kết quả bám sát thực tế của chứng khoán Việt Nam hơn so với mô hình phân phối chuẩn.


Từ khóa


Quản lý rủi ro; Vnindex; VN30; chứng khoán; phân phối.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. L. Thomas, and N. Pearson, Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk. University of Illinois, 1996.

[2]. J. Philippe, Value at risk: the new benchmark for managing financial risk. NY: McGraw-Hill Professional, 2001.

[3]. R. P. Browne, and P. D. McNicholas, “A mixture of generalized hyperbolic distributions,” Canadian Journal of Statistics, vol. 43, no. 2, pp. 176-198. 2015.

[4]. S. Sanjeena, and P. D. McNicholas, “Variational Bayes approximations for clustering via mixtures of normal inverse Gaussian distributions,” Advances in Data Analysis and Classification, vol. 8, no. 2, pp. 167-193, 2014.

[5]. D. Zaichao, and J. C. Escanciano, “Backtesting expected shortfall: accounting for tail risk,” Management Science, vol. 63, no.4, pp. 940-958, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved