NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH | Liên | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/08/20                Ngày hoàn thiện: 08/12/20                Ngày đăng: 09/12/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Bích Liên Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Chu Thành Huy, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thị xã Đông Triều có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Du lịch Đông Triều đã có những mô hình thành công, hứa hẹn sức phát triển tốt. Tuy nhiên, hiện nay còn thiếu các nghiên cứu về hiện trạng phát triển du lịch một cách tổng thể và chi tiết. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm tạo cơ sở khoa học cho địa phương xây dựng định hướng phát triển du lịch tại thị xã Đông Triều. Do đó, nghiên cứu đã trình bày kết quả khảo sát thực địa tại 3 tuyến: Trung tâm thị xã Đông Triều, Khu vực làng quê Yên Đức và các khu vực lân cận khác. Tác giả trực tiếp quan sát, phỏng vấn, ghi âm, chụp ảnh, thu thập số liệu, tài liệu tại địa phương về thực trạng khai thác tài nguyên du lịch, hiện trạng khai thác tuyến, điểm, sản phẩm và các hoạt động du lịch, cơ sở vật chất - kỹ thuật phát triển du lịch, kết quả hoạt động kinh doanh du lịch. Từ đó, tác giả đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của du lịch tại thị xã Đồng Triều; định hướng các giải pháp để phát triển du lịch tại địa phương, nhằm đưa thị xã Đông Triều trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.


Từ khóa


Tài nguyên du lịch; phát triển du lịch; du lịch; thị xã Đông Triều; tỉnh Quảng Ninh.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. H. N. Pham, "Assessing the potential of spiritual tourism development in Quang Yen town, Quang Ninh province," TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07, pp. 208-215, 2020.

[2]. T. A. Tran, Cultural Conduct in Tourism, Reference Book. National University Publishing House, Hanoi, 2004, reprint 2010.

[3]. Department of Culture and Information of Dong Trieu Town, Summary report on Culture and Information in 2019 and implementation of tasks in 2020, 2019.

[4]. D. M. Duong, "Spiritual tourism in Vietnam: theoretical and practical issues," Journal of Science and Technology, VNU-HCM, vol. 19, no. X5, pp. 37-45, 2016.

[5]. V. S. Duong, Vietnam Festival in Tourism Development. Hanoi University of Culture, Hanoi, 2004.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved