KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI (♂LANDRACE x ♀YORKSHIRE) VÀ SỰ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON ĐẾN 60 NGÀY TUỔI THUỘC CÁC CÔNG THỨC LAI: ♂DUROC x ♀F1 (YL); ♂PIDU75 x ♀F1(YL) | Bích Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI (♂LANDRACE x ♀YORKSHIRE) VÀ SỰ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON ĐẾN 60 NGÀY TUỔI THUỘC CÁC CÔNG THỨC LAI: ♂DUROC x ♀F1 (YL); ♂PIDU75 x ♀F1(YL)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/08/20                Ngày hoàn thiện: 16/09/20                Ngày đăng: 21/10/20

Các tác giả

1. Hồ Thị Bích Ngọc Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Minh Châu, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Phùng Thị My, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hòa Bình
4. Mai Hải Hà Thu, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm được thực hiện tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Hòa Bình nhằm đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái lai F1(YL) phối với đực Duroc, đực Pidu75 và khả năng sinh trưởng của lợn con đến 60 ngày tuổi. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu về năng suất sinh sản như: số con sơ sinh, số con cai sữa, khối lượng lợn con sơ sinh, khối lượng lợn con cai sữa lần lượt đạt 11,47 – 11,78 con/ổ; 10,08 – 10,21 con/ổ; 1,38 – 1,39 kg/con; 7,45 – 7,75 kg/con. Đối với lợn con thì các chỉ tiêu về tăng khối lượng cai sữa ở 25,07 đến 25,68 ngày tuổi đạt 7,45 – 7,75 kg/con. Hai nhóm con lai ♂Du x ♀F1(YL) và ♂PiDu75 x ♀F1(YL) có khả năng tăng trưởng và phát triển tốt ở cả 2 giai đoạn theo mẹ và cai sữa. Lợn con của công thức lai ♂PiDu75 x ♀F1(YL) có khả năng tăng trưởng tốt hơn ở cả hai giai đoạn. Việc sử dụng nái lai F1(YL) làm nái nền trong công tác nhân giống với lợn đực Duroc, PiDu75 để sản xuất lợn con nuôi thịt đều mang lại hiệu quả trong chăn nuôi tại tỉnh Hòa Bình.

Từ khóa


Lợn nái lai F1(YL); năng suất sinh sản; khả năng sinh trưởng; Hòa Bình; lợn đực giống Duroc và PiDu75

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. R. M. Bourdon, Understanding Animal Breeding. Colorado State University Prentice Hall Upper Saddle River, NJ 07458, 1997

[2]. T. D. Vu, and O. C. Nguyen, “Reproductive Performance, Growth rate, Carcass and Meat Quality of Crossbred Pigs Resulted from F1 (Landrace×Yorkshire) Sows and Duroc or Landrace Boars in Bac Giang Province,” Journal of Science and Development, vol. 8, no. 1, pp.106-113, 2010.

[3]. M. T. Hoang, P. D. Le, B. X. Nguyen, P. N. Van, H. V. Phan, K. T. D. Nguyen, H. T. Tran, H. S. H. Pham, H. M. Nguyen, and C. Q. L. Ho, “Reproductive performance of gf24 sows mated with gf280, gf337 and gf399 terminal boar lines in industrial pig production system in central Vietnam,” Hue university Journal of Science: Agricultural and Rural Development, vol. 128, no. 3C, pp. 37-49, 2019.

[4]. B. V. Dang, T. V. Nguyen, S. V. Doan, and D. K. T. Nguyen, “Possibility of producing some hybrid formulas of the breeding pig herd at Dong Hiep animal husbandry factory, Hai Phong,” Journal of Agricultural Science and Technology, vol. 3, pp. 304, 2005.

[5]. T. V. Nguyen, and B. V. Dang, “Comparison reproductive performance of F1 crossbred (Landrace × Yorkshire) sows mated to Pietrain and Duroc boars,” Journal of agricultural science and technology, University of Agriculture Ha Noi, vol. 3, no. 2, pp.140-143, 2005.

[6]. H. X. Phan, “Evaluate the production ability of offspring under parental and crossbred pigs raising meat,” Summary report on ministerial-level science and technology topics, 2006

[7]. T. V. Nguyen, and B. V. Dang, “Reproductive Performance, Growth rate, Carcass and Meat Quality of Crossbred Pigs Resulted from F1 (Landrace×Yorkshire) Sows and Duroc or Pietrain Boars,” Journal of agricultural science and technology, University of Agriculture Ha Noi, vol. 4, no. 6, pp. 48-55, 2006.

[8]. P. V. Tran, Breeding sow breeding techniques. Labor and Social Publishing House, 2005.

[9]. P. D. Le, and T. T. Nguyen, “Reproduction performance of F1 (♂Yorkshire x ♀Landrace) crossbred sows and performance of ♂(♂Duroc x ♀Landrace) x ♀(♂Yorkshire x ♀ Landrace pigs,” Hue University Journal of Science, no. 55, pp. 53-60, 2009.

[10]. M. T. Le, “Evaluation on reproductive performace of crossbred sows (Landrace x Yorkshire, Yorkshire xLandrace) and growth rate of crossbred piglets between Duroc x (Land x York) and Duroc x (York x Land) in the farm,” Can Tho University Journal of Science, vol. 40, no. 2, pp. 15-22, 2015.

[11]. S. V. Doan, and B. V. Dang, “Growth Performance of Crossbred Pigs Resulted from F1 (Landrace × Yorkshire) and F1 (Yorkshire × Landrace) Sows and Duroc or L19 Boars,” Journal of Science and Development, vol. 8, no. 5, pp. 807-813, 2010.

[12]. P. D. Le, and T. T. Dau, “Reproductive performance of F1 (Landrace x Yorkshire) sows mated with Landrace, Yorkshire, Omega, PIC337 and PIC408 boars in industrial pig production system,” Science and technology Journal of Agriculture and Rural Development,no. 10, pp.95-99, 2012.

[13]. P. D. Le, P. N. Van, L. T. Phung, P. L. Le, H. N. Hoang, D. M. Ngo, and T. K. Pham, “Reproductive performance of F1 (Landrace x Yorkshire) sows mated with PIC280 and PIC399 boars in industrial pig production system in Quang Binh province,” Journal of animal science and technology,no. 213, pp.18-25, 2016.

[14]. H. X. Phan, and T. T. Hoang, “Reproductive Performance and Growth Rate of Crossbreds between Landrace, Yorkshire and F1 (Landrace x Yorkshire) Bred with Pietrain x Duroc Crossbred boars (PiDU),” Journal of Science and Development, vol. 7, no. 3, pp. 269-275, 2009.

[15]. P. Tummaruk, N. Lundeheim, S. Einarsson, and A. M. Dalin, “Reproductive Performance of Purebred Swedish Landrace and Swedish Yorkshire Sows” II. Effect of Mating Type, Weaning-to-first-service Interval and Lactation Length,” Acta Agriculturae Scandinavica, Section A Animal Science, vol. 50, pp. 217-224, 2000.

[16]. V. I. Gerasimov, T. N. Danlova, and E. V. Pron “The results of 2 and 3 breed crossing of pigs,” Animal Breeding Abstracts, vol. 65, no. 3, p. 1395, 1997

[17]. F. Gondreta, L. Lefaucheur, I. Louveau, B. Lebreta, X. Pichodo, and Y. Le Cozler, “Influence of piglet birth weight on postnatal growth performance, tissue lipogenic capacity and muscle histological traits at market weight,” Livestock Production Science, vol. 93, pp. 137-146, 2005.

[18]. N. E. O’Connell, V. E. Beattie, and D. Watt,“Influence of regrouping strategy on perfomance, behaviour and carcass parameters in pig,” Livestock Production science, vol. 97, pp. 107 -115, 2005.

[19]. H. V. Phan, and B. V. Dang, “Productivity of Hybrid Combinations between Duroc or L19 Boars and F1 (L × Y) or F1 (Y × L) Sows in Vinh Phuc Province,” Journal of Science and Development, vol. 6, no. 6, pp. 537-541, 2008.

[20]. Z. Zhao, A. F. Harper., M. J. Estienne, K. E. Webb, A. P. Jr. McElroy, and D. M. Denbow, “Growth performance and intestinal morphology responses in early weaned pigs to supplementation of antibiotic - free diets with an organic copper complex and spray - dried plasma protein in sanitary and nonsanitary environments,” Journal of Animal Science, vol. 85, pp. 1302-131, 2007.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved