PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | Hạnh | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/08/20                Ngày hoàn thiện: 04/09/20                Ngày đăng: 09/09/20

Các tác giả

Nguyễn Thị Hạnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tạo ra kỷ nguyên phát triển mới trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ và kinh tế. Trong thời đại doanh nghiệp công nghệ, sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là sự tận dụng các thời cơ tốt mà còn là cách thức để phát triển khu vực kinh tế tư nhân nói riêng, phát triển toàn bộ nền kinh tế nói chung. Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019, diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng chính phủ cũng đề cao việc hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân nói chung, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng trong bối cảnh mới. Trong phạm vi bài viết, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh để làm rõ những rào cản trong phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa; gợi ý một số giải pháp phát triển loại hình doanh nghiệp này trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Bài báo có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn lớn trong phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, phát triển kinh tế tư nhân nói chung ở Hà Nội trong bối cảnh mới.


Từ khóa


Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nhỏ và vừa; cách mạng công nghiệp 4.0; doanh nghiệp tư nhân Hà Nội; doanh nghiệp công nghệ.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. A. Cam, “Hanoi encourages strong development of the private economy,” Enternews.vn, July 5, 2018. [Online]. Available: https://enternews.vn/ha-noi-khuyen -khich-phat-trien-manh-kinh-te-tu-nhan-1320 85.html/. [Accessed June 5, 2020].

[2]. C. T. Ngo, “The private economy in the socialist market economy in Vietnam today,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 201, no. 08, pp. 165-169, 2019.

[3]. T. V. H. Tran, Industrial Revolution 4.0 - Issues for Vietnam's socio-economic development and international integration. National Political Publishing House, Hanoi, 2018.

[4]. M. E. Gerber, E-Myth: To build effective businesses. Social Labor Publishing House, Hanoi, 2011.

[5]. V. D. Nguyen, “Development solutions private economy of Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 201, no. 08, pp. 185-189, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved