ĐỘNG LỰC VÀ CẢN TRỞ TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Thảo | TNU Journal of Science and Technology

ĐỘNG LỰC VÀ CẢN TRỞ TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/08/20                Ngày hoàn thiện: 15/10/20                Ngày đăng: 20/10/20

Các tác giả

Nguyễn Thị Thảo Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Động lực đóng một vai trò không thể thiếu trong sự thành công của việc học một ngôn ngữ mới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mặc dù có động lực cao, người học vẫn thấy rất khó khăn để làm chủ ngôn ngữ. Điều này là do người học có thể phải đối mặt với rất nhiều cản trở trong việc học ngôn ngữ. Nghiên cứu này cố gắng tìm ra mức độ động lực học tiếng Anh của sinh viên đại học dân tộc thiểu số cũng như các rào cản ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình học tập của những sinh viên này. Dữ liệu được thu thập từ bảng câu hỏi với 65 sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Kết quả khảo sát cho thấy mặc dù có rất nhiều bất lợi liên quan đến điều kiện sống và nền tảng kiến thức ngôn ngữ, sinh viên dân tộc thiểu số có động lực trong việc học tiếng Anh. Thứ hai, một số rào cản lớn nhất trong việc học tiếng Anh được phát hiện, bao gồm sự thiếu kiến thức nền tảng tiếng Anh, chiến lược học tập không phù hợp, sự bất tiện trong việc sử dụng ngôn ngữ và sự lười biếng của bản thân sinh viên. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số đề xuất cải thiện các hoạt động giảng dạy và môi trường học tập tiếng Anh tại trường đại học, tạo ra những hỗ trợ cần thiết cho người học có thể phát triển các kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả.


Từ khóa


giáo dục; động lực; rào cản; sinh viên dân tộc thiểu số; học tiếng Anh.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. K. Chilingaryan and R. Gorbatenko, “Motivation in language learning,” In Proc. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, RUDN University, pp. 661 - 672, 2015.

[2]. M. Alizadeh, “The Impact of Motivation on English Language Learning,” International Journal of Research in English Education, vol. 1, no. 1, pp.11-15, 2016. [Online]. Available: http://ijreeonline.com/browse.php? a_code=A-10-1-3& [Accessed May 10, 2020].

[3]. P. M. Lightbown and N. Spada, How languages are learned. Oxford
University, England, 1999.

[4]. R. C. Gardner, Social Psychology in Second Language Learning. Edward Arnold Ltd, London, Great Britain, 1985.

[5]. A. J. Elliot and M.V. Covington, “Approach and Avoidance Motivation,” Educational Psychology Review, vol 13, no. 2, pp.73-92, 2001. [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009009018235 [Accessed May 10, 2020].

[6]. J. Harmer, The practice of English language teaching. Longman, London, England, 1991.

[7]. S. Khasinah, “Factors influencing second language acquisition,” Journal of Englisia, vol.1 no.2. pp. 256-269, 2014.

[8]. B. H. Douglas, Principles of Language Learning and Teaching, 4th ed. Addison Wesley Longman, New York, 2000.

[9]. M. Saville-Troike, Introducing second language acquisition. Cambridge University Press, New York, 2006.

[10]. J. G. H. Edwards, “Developmental sequences and constraints in second language phonological acquisition: Balancing language-internal and language-external factors,” In Social Dynamics in Second Language Accent, J. Levis and A. Moyer Eds. Boston/Berlin: De Gruyter Mouton, 2014, pp. 53-73.

[11]. M. Unal and E. Ilhan, “A Case Study on the Problems and Suggestions in Foreign Language Teaching and Learning at Higher Education,” Journal of Education and Training Studies, vol. 5, no. 6, pp. 64 – 72, 2017.

[12]. L. H. N. Phan, “Challenges/constraints in teaching today’s English in Vietnam: Teachers’ voices,” in Proceeding of 8th Annual International Conference on TESOL, 2017, pp.1-8.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3484

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved