DỰ BÁO KHẢ NĂNG NGẬP LỤT KHI VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN PẮC CÁP TRÊN SÔNG NÀ RÌ TỈNH BẮC KẠN | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

DỰ BÁO KHẢ NĂNG NGẬP LỤT KHI VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN PẮC CÁP TRÊN SÔNG NÀ RÌ TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/08/20                Ngày hoàn thiện: 17/11/20                Ngày đăng: 30/11/20

Các tác giả

Phạm Thị Tố Oanh Email to author, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tóm tắt


Thủy điện Pác Cáp được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 trên sông Na Rì, huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn với công suất 6 MW. Trong quá trình thi công, vận hành 02 tổ máy, vỡ đập có thể xảy ra khi lũ tràn đỉnh đập, nứt ngang nứt dọc đập, trượt mái thượng và hạ lưu đập,… Nghiên cứu này tập trung mô phỏng sự cố vỡ đập thông qua việc sử dụng mô hình Mike Flood. Kết quả chỉ ra rằng: chiều sâu ngập lớn nhất >10 m với diện tích ngập lụt khoảng 15 ha trong đó chủ yếu là đất trồng cây hàng năm, đất lúa và rừng sản xuất; chiều sâu ngập từ 4-10 m chiếm khoảng 10 ha; chiều sâu từ 1-4 m ngoài các loại đất rừng và đất nông nghiệp bị ngập còn nhấn chìm khoảng 30 ngôi nhà của xã Lương Thành và Lam Sơn thuộc huyện Na Rì và một số công trình hạ tầng khác. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đưa ra các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu tác hại đến vùng hạ lưu công trình, đồng thời cũng là căn cứ để xác định trách nhiệm của Nhà máy trong quá trình bồi thường nếu để sự cố xảy ra.


Từ khóa


Thủy điện; rủi ro; vỡ đập; mô hình; ngập lụt

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Irrigation Project Central Management Board, Handbook dam safety, 2012.

[2]. D. D. Do, Research and evaluation of the Ham Thuan - Da Mi dam failure model to the downstream of La Nga river, proposing measures to prevent and minimize damage, Southern Institute of Water Resources Planning, 2009.

[3]. Ha Tinh provincial people’s committee, ESIA, Subproject 1: Dam rehabilitation and safety improvement project – Ha Tinh province, Ha Tinh, 2018.

[4]. Institute of Mechanics, Topic KC 08-13, Book 5: Models 1D and 2D simulate the flood prediction of dam failure, 2004.

[5]. K. Beven, “On the future of distributed modelling in hydrology,” Hydrological Processes, vol. 14, no. 14, pp. 16-17, 2000.

[6]. Halcrow Group Limited, Development of Basin Modelling Package and Knowledge Base (WUP-A), Mekong River Commission, Phnom Penh, Cambodia, Technical Reference Report DSF 620 SWAT and IQQM, ISIS Models Water Utilisation Project Component A, 2004.

[7]. T. Tingsanchali, and M. N. Khan, “Prediction of flooding due to assumed breaching of Mangla Dam,” 3rd International Conference on Hydro-Science and Engineering, Brandenburg University of Technology, Cottbus, Berlin, Germany, 1998.

[8]. D. K. Do, and N. Hoang, Vietnamese rivers and streams, Institute of Hydrometeorology, 1991.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3487

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved