NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TRONG XU HƯỚNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM | Chí | TNU Journal of Science and Technology

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TRONG XU HƯỚNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/08/20                Ngày hoàn thiện: 24/09/20                Ngày đăng: 26/09/20

Các tác giả

Nguyễn Hồng Chí Email to author, Trường Đại học FPT Cần Thơ

Tóm tắt


Bài báo đặt ra mục tiêu tìm hiểu các đặc điểm trong xu hướng di cư của người Việt từ thời kỳ phong kiến đến những năm gần đây. Để đạt được mục tiêu này, bài báo phân tích các số liệu thứ cấp trong lĩnh vực dân số, xã hội học, lịch sử, giáo dục quốc tế và một số chính sách phát triển kinh tế xã hội. Kết quả phân tích cho thấy rằng dòng di cư tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các tác nhân lịch sử, chính trị và xã hội trên bình diện quốc gia, khu vực và quốc tế. Bài báo kết luận rằng các dòng di cư thường được định hình dưới những tác động từ cấp độ vĩ mô đan xen với yếu tố gia đình, công việc và cá nhân, tạo nên một nền “kinh tế di cư”. Kết luận này cung cấp thêm hiểu biết về các nhân tố tác động qua lại trong di cư cho những nghiên cứu tiếp theo về giáo dục quốc tế và chảy máu chất xám.


Từ khóa


Di cư; di cư có kỹ năng; chính sách Đổi Mới; phát triển của Việt Nam; chảy máu chất xám

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. International Organization for Migration (IOM), “Glossary on Migration,” Geneva: IOM, 2011. [Online]. Available: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf.. [Accessed July 1, 2020].

[2]. H. Q. Truong, D. D. Phan, and C. M. Nguyen, General Highlights of Vietnam’s History – Volume 1 (in Vietnamese). Ha Noi: Education Publishing House, 2007, pp. 360-365.

[3]. D. G. Marr, Vietnam 1945 – The Quest for Power. Oakland, CA: University of California Press, 1997.

[4]. T. K. A. Le, L. H. Vu, B. Bonfof, and E. Schelling, “An analysis of interprovincial migration in Vietnam from 1989 to 2009,” Global Health Action, vol. 5, no. 1, pp. 1-12, 2012.

[5]. United Nations – Vietnam, “Internal Migration: Opportunities and Challenges to Vietnam’s Socio-Economic Development”, Ha Noi: United Nations in Vietnam, 2010. [Online]. Available: https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Migration%20Main%20Paper ENGFINAL.pdf . [Accessed July 15, 2020].

[6]. C. H. Nguyen, “Vietnamese international student mobility: past and current trends,” Asian Education and Development Studies, vol. 2, no. 2, pp. 127-148, 2013.

[7]. G. Szymanska-Matusiewicz, “Migration and cultural flows between Vietnam and Poland,” Asian and Pacific Migration Journal, vol. 25, no. 3, pp. 275-295, 2016.

[8]. Vietnam Embassy in Russia, “Vietnam – Russia Relations” Moskow: Vietnam Embassy in Russia, 2012. [Online]. Available: http://www.vietnam.mid.ru/vn/viet_01.html. [Accessed May 9, 2020].

[9]. United Nations High Commissioner for Refugees, “The State of the World Refugees” Geneva: UNHCR, 2000. [Online]. Available: www.unhcr.org/3ebf9bad0.pdf. [Accessed July 9, 2020].

[10]. International Organization for Migration (IOM), “Vietnam Migration Data and Reports”, Geneva: IOM, 2017. [Online]. Available: https://vietnam.iom.int/en/Migration-Data-Reports. [Accessed April 2, 2020].

[11]. International Organization for Migration, “Labour Migration in Vietnam”, Geneva: IOM, 2017. [Online]. Available: https://vietnam.iom.int/en/Migration-Data-Reports. [Accessed April 2, 2020].

[12]. C. H. Nguyen, “Historical trends of Vietnamese international student mobility,” in Internationalisation in Vietnamese Higher Education, L.T. Tran and S. Marginson, Eds. Switzerland: Springer, 2018, pp. 141-159.

[13]. K. Chi, “Vietnamese Spend $1.5 Billion a Year on Studying Overseas”, Ha Noi: Vietnamnet, 2015. [Online]. Available: https://english.vietnamnet.vn/fms/education/128104/vietnamese-spend--1-5-billion-a-year-on-studying-overseas.html. [Accessed April 20, 2020].

[14]. P. Schulman, “Trends in Vietnamese Academic Mobility”, New York, NY: World Education News and Reviews, 2014. [Online. Available: https://wenr.wes.org/2014/06/trends-in-vietnamese-academic-mobility-opportunities-for-u-s-institutions. [Accessed April 9, 2020].

[15]. Australian Bureau of Statistics (ABS), “Fertility Rates”, Canberra: ABS, 2011. [Online]. Available: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Products/3301.0~2011~Main+Features~Fertility+rates. [Accessed April 9, 2018].

[16]. C. H. Nguyen, “Development and brain drain: a review of Vietnamese labour export and skilled migration,” Migration and Development Journal, vol. 3, no. 2, pp. 181-202, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved