PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH | Huân | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/08/20                Ngày hoàn thiện: 15/09/20                Ngày đăng: 21/10/20

Các tác giả

1. Hoàng Thị Huân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Phạm Thị Ngọc Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Trần Việt Hùng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình
4. Nguyễn Văn Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải
5. Võ Hữu Công Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt nông thôn huyện Tiền Hải, Thái Bình. Kết quả nghiên cứu tại 3 xã và 1 thị trấn cho thấy hệ số phát sinh chất thải rắn biến động từ 0,5 đến 0,8 kg/người/ngày. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh chất thải rắn gồm có thu nhập, học vấn, độ tuổi, nghề nghiệp và nhân khẩu. Trong đó, yếu tố nhân khẩu có ảnh hưởng lớn nhất đến phát sinh chất thải rắn. Khi tăng 1 nhân khẩu thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tăng 1,44 kg/hộ/ngày. Yếu tố thu nhập ảnh hưởng thuận chiều đến lượng rác sinh hoạt phát sinh, nếu thu nhập tăng 1 đơn vị thì lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tăng 0,51 kg/hộ/ngày. Yếu tố học vấn có ảnh hưởng nghịch chiều đến lượng CTRSH phát sinh. Khi học vấn càng cao, phát sinh càng ít. Hai yếu tố độ tuổi và nghề nghiệp không ảnh hưởng đến khối lượng CTRSH phát sinh.


Từ khóa


Chất thải rắn sinh hoạt; phát sinh; yếu tố ảnh hưởng; nhân khẩu; Tiền Hải

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Thai Binh Statistical Office, Thai Binh province socio-economic situation Report 2019, 2019.

[2]. Thai Binh Provincial People's Committee, Summary report, assessment of solid waste collection and treatment models of houshold solid waste in Thai Binh province, 2019.

[3]. V. H. Tran, T. H. Hoang, and H.C. Vo, "Household solıd waste generatıon and management in Tıen Haı dıstrıct, Thaı Bınh provınce," TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 08, pp. 91-97, 2020.

[4]. T. T. T. Phan, Q. D. Huynh, Q. T. Dinh, T. X. H. Nguyen, and T. T. Nguyen, "The effects of socio-economic factors on household solid waste generation and composition: a case study in Thu Dau Mot, Vietnam" Energy Procedia, vol. 107, pp. 253-258, 2017.

[5]. A. Jadoon, S. A. Batool, and M. N. Chaudhry, "Assessment of factors affecting household solid waste generation and its composition in Gulberg Town, Lahore, Pakistan," Journal of material cycles and waste management, vol. 16, pp. 73-81, 2014.

[6]. N. J. Bandara, J. P. A. Hettiaratchi, S. Wirasinghe, and S. Pilapiiya, "Relation of waste generation and composition to socio-economic factors: a case study," Environmental monitoring and assessment, vol. 135, pp. 31-39, 2007.

[7]. O. Buenrostro, G. Bocco, and S. Cram, "Classification of sources of municipal solid wastes in developing countries," Resources, Conservation and Recycling, vol. 32, pp. 29-41, 2001.

[8]. G. Dennison, V. Dodd, and B. Whelan, "A socio-economic based survey of household waste characteristics in the city of Dublin, Ireland. I. Waste composition," Resources, Conservation and Recycling, vol. 17, pp. 227-244, 1996.

[9]. C. Riber, C. Petersen, and T. H. Christensen, "Chemical composition of material fractions in Danish household waste," Waste Management, vol. 29, pp. 1251-1257, 2009.

[10]. G. Gómez, M. Meneses, L. Ballinas, and F. Castells, "Seasonal characterization of municipal solid waste (MSW) in the city of Chihuahua, Mexico," Waste Management, vol. 29, pp. 2018-2024, 2009.

[11]. Goverment, Decision No. 59/2015 / QD-TTg on promulgating multidimensional poverty standards applicable to the period 2016 - 2020, 2015.

[12]. Congress, Civil Code No. 33/2005/ QH11, 2005.

[13]. F. P. Sankoh, X. Yan, and A. M. H. Conteh, "A situational assessment of socioeconomic factors affecting solid waste generation and composition in Freetown, Sierra Leone," Journal of Environmental Protection, vol. 03, no. 07, pp. 563-568, 2012.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved