LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HECKCHER-OHLIN VỚI CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU CỦA TỈNH BẮC NINH (VIỆT NAM) | Phương | TNU Journal of Science and Technology

LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HECKCHER-OHLIN VỚI CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU CỦA TỈNH BẮC NINH (VIỆT NAM)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/08/20                Ngày hoàn thiện: 05/12/20                Ngày đăng: 09/12/20

Các tác giả

1. Nguyễn Huy Phương Email to author, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
2. Trần Thị Mỹ Lộc, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
3. Hà Trọng Quỳnh, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong nhiều năm liên tiếp. Để khai thác triệt để nguồn lợi mà xuất khẩu đem lại, trả lời những câu hỏi “Xuất khẩu cái gì?”, “Xuất khẩu cho ai” và “Xuất khẩu như thế nào” đòi hỏi phải có những chính sách thực tế xuất phát từ các học thuyết kinh tế liên quan cũng như kinh nghiệm thực tiễn từ quốc gia khác. Một trong những học thuyết kinh tế có ý nghĩa quan trọng giải thích được những vấn đề này là học thuyết Hecker-Ohlin. Nghiên cứu đã sử dụng báo cáo tài chính của ba doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đại diện cho 3 nhóm hàng hoá xuất khẩu nổi bật của tỉnh là mặt hàng dệt may, nhựa và linh kiện điện tử để tính toán tỷ lệ K/L, qua đó đánh giá mức độ phù hợp với thực tiễn của học thuyết Hecker-Ohlin. Kết quả cho thấy rằng lý thuyết này vẫn đúng với xuất khẩu tỉnh Bắc Ninh, về cơ bản các nước xuất khẩu vẫn dựa trên khái niệm về mức độ dồi dào của các yếu tố sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh đó lý thuyết này cũng còn những hạn chế nhất định, do đó cần có những chính sách phù hợp để có thể vận dụng được lý thuyết Heckcher-Ohlin cũng như kinh nghiệm xuất khẩu của một số quốc gia khác vào thúc đẩy xuất khẩu trong nước.


Từ khóa


Lý thuyết Heckcher-Ohlin; xuất khẩu; Bắc Ninh; chính sách; thương mại.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Pei et al., “The Nature of China’s Foreign Trade: Heckscher-Ohlin Trade Theory Re-Examined,” 2008. [Online]. Available: https://www.iioa.org/conferences/intermediate-2008/pdf/3b1_Pei.pdf. [Accessed June 26, 2020].

[2]. Vlatka Bilas, and Mile Bošnjak, "Empirical evidence of the Heckscher-Ohlin trade theory: the case of international trade between Croatia and other European Union member states," 2015. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/282202914_Empirical_evidence_on_Heckscher-Ohlin_trade_theorem_The_case_of_international_trade_between_Croatia_and_the_rest_of_the_European_Union_member_states. [Accessed June 26, 2020].

[3]. Andrew Clarke and Kishore G. Kulkarni, “Examination of the application of Heckscher-Ohlin Theorem to simultaneous trade between Malaysia and Singapore,” 2009. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/265672220_Testing_the_Application_of_Heckscher-Ohlin_Theorem_to_Contemporary_ Trade_Between_Malaysia_and_Singapore>. [Accessed June 26, 2020].

[4]. D. B. Do, and T. T. M. Ngo, International Economic Curriculum. National Economics University Publishing House, Ha Noi, 2019.

[5]. Bac Ninh Statistical Office, Statistical Yearbook 1997-2016. Thong ke publisher, Ha Noi, 2016. [Online]. Available: http://ctk.bacninh.gov.vn/news/-/details/7868686/nien-giam-2016. [Accessed June 26, 2020].

[6]. Dap Cau garment company, “Financial Report,” 2019. [Online]. Available: https://www.slideshare.net/conghuy55/bao-cao-tot-nghiep-ke-toan-7doc. [Accessed June 26, 2020].

[7]. T. L. P. Bui, “Accounting production costs and calculating the cost of the product in Dai Kim Joint Stock Company,” Master Thesis, Labor - Social University, 2016.

[8]. Seoul Vietnam joint stock company, “Financial Report,” 2018. [Online]. Available: https://static2.vietstock.vn/data/OTC/2018/BCTC/VN/QUY%202/SMVC_Baocaotaichinh_Q2_2018.pdf. [Accessed June 26, 2020].


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved