XÁC ĐỊNH MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TIỀM NĂNG TẠI XÃ BÌNH LONG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN | Tuân | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TIỀM NĂNG TẠI XÃ BÌNH LONG, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/09/20                Ngày hoàn thiện: 15/09/20                Ngày đăng: 22/09/20

Các tác giả

1. Hà Minh Tuân Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Việt Long, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Thị Thanh Hương, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Thị Hương, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Khuất Thị Thanh Huyền, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
6. Phạm Hương Quế, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống của các nông hộ, và xác định các mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu tiềm năng tại xã miền núi Bình Long thuộc huyện Võ Nhai. Nghiên cứu được triển khai trong thời gian tháng 10-11/2019 thông qua phỏng vấn cá nhân đối với 46 hộ dân đại diện trong xã, và thảo luận có trọng tâm giữa đại diện của người dân, lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông xã và đại diện các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ tác động của biến đổi khí hậu rất lớn tới các hộ dân tại địa phương. Nghiên cứu này đã xác định được một số mô hình và kỹ thuật sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu có tiềm năng, phù hợp với nguồn lực của người dân tại địa phương, bao gồm các mô hình trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở giúp cho mạng lưới khuyến nông và chính quyền địa phương định hướng các chương trình hỗ trợ có trọng tâm trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, tạo các cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các hộ sản xuất trong và ngoài địa bàn trong việc duy trì và nhân rộng các mô hình và thực hành sản xuất bền vững.


Từ khóa


Sinh kế; thích ứng biến đổi khí hậu; mô hình sản xuất; sáng kiến địa phương; nông nghiệp.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. United States Agency for International Development (USAID), Climate change in Vietnam: assessment of issues and options for USAID funding, USAID/Vietnam, 2011.

[2]. M. T. Ha, and H. V. Duong, “Using System Dynamics Modelling and Communication Strategies for a Resilient and Smart City in Vietnam,” International Journal of Environmental Science & Sustainable Development, vol. 3, no. 1, pp. 10-16, 2018.

[3]. T. H. Thai, N. P. Thao, and B. T. Dieu, “Assessment and simulation of impacts of climate change on erosion and water flow by using the soil and water assessment tool and GIS: Case Study in Upper Cau River basin in Vietnam,” Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 39, no. 4, pp. 376-392, 2017.

[4]. H. M. Tuan, N. M. Tuan, K. T. T. Huyen, and N. H. Long, “Impact of climate change on agriculture and climate resilient initiatives in Van Ban district, Lao Cai province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 201, no. 08, pp. 115-120, 2019.

[5]. Department of Natural Resources and Environment (DONRE), “Thai Nguyen actively responds to climate change,” 2013. [Online]. Available: http://www.tnmtthainguyen. gov.vn/home/cng-thong-tin-a-ly/1870-2013-11-14-08-37-48.html. [Accessed Mar. 21, 2019].

[6]. T. T. Nguyen, J. Pittock, and B. H. Nguyen, “Integration of ecosystem-based adaptation to climate change policies in Viet Nam,” Climatic change, vol. 142, no. 1-2, pp. 97-111, 2017.

[7]. T. V. Dien, and D. X. Van, “Agricultural Production Models Adapting to Climate Change Based on Indigenous Knowledge of Ethnic Minorities in Bac Kan Province, Vietnam,” ARPN Journal of Earth Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 1-8, 2014.

[8]. H. N. Son, D. T. L. Chi, and A. Kingsbury, “Indigenous knowledge and climate change adaptation of ethnic minorities in the mountainous regions of Vietnam: A case study of the Yao people in Bac Kan Province,” Agricultural Systems, vol. 176, p. 102683, 2019.

[9]. Thai Nguyen New Rural Development Program, “Planting large timber forest – a sustainable economic development pathway for Thai Nguyen. Thai Nguyen’s new rural development program office,” 2020. [Online]. Available: http://ntm.thainguyen.gov.vn/-/trong-rung-go-lon-huong-phat-trien-kinh-te-ben-vung-tren-ia-ban-tinh-thai-nguyen. [Accessed Sept. 2, 2020].


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved