LOẠI BỎ XANH METYLEN TRONG NƯỚC BẰNG KEO TỤ ĐIỆN HÓA | Vinh | TNU Journal of Science and Technology

LOẠI BỎ XANH METYLEN TRONG NƯỚC BẰNG KEO TỤ ĐIỆN HÓA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/09/20                Ngày hoàn thiện: 15/11/20                Ngày đăng: 30/11/20

Các tác giả

1. Nguyễn Đình Vinh Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Trang, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này nghiên cứu quá trình loại bỏ xanh metylen khỏi nước bằng quá trình keo tụ điện hóa. Các thông số như vật liệu điện cực, mật độ dòng điện và pH của dung dịch có ảnh hưởng đến quá trình xử lý được nghiên cứu chi tiết. Kết quả cho thấy cặp điện cực Fe(anôt)-Al(catôt) là cặp điện cực phù hợp nhất cho quá trình xử lý xanh metylen. Mật độ dòng điện có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất xử lý. Cường độ dòng điện tối ưu cho quá trình ứng dụng trong thực tế để lọai bỏ xanh metylen là 70 A/m2. Hiệu suất xử lý cũng phụ thuộc rõ rệt vào pH ban đầu của dung dịch. Tại pH = 7.0, hơn 99% xanh metylen được loại bỏ sau 40 phút. Các kết quả trong nghiên cứu này cho thấy keo tụ điện hóa là một phương pháp có nhiều tiềm năng để ứng dụng vào việc loại bỏ chất màu hữu cơ trong nước.


Từ khóa


Xanh metylen; Keo tụ điện hóa; Hiệu suất loại bỏ; Điện cực; Chất màu hữu cơ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. L. Bulgariu et al., “The utilization of leaf-based adsorbents for dyes removal: A review,” Journal of Molecular Liquids, vol. 276, pp. 728-747, 2019.

[2]. C. A. Martínez-Huitle, and E. Brillas, “Decontamination of wastewaters containing synthetic organic dyes by electrochemical methods: A general review,” Applied Catalysis B: Environmental, vol. 87, no. 3-4, pp. 105-145, 2009.

[3]. X. Jin, M. qin Jiang, X. quan Shan, Z. guo Pei, and Z. Chen, “Adsorption of methylene blue and orange II onto unmodified and surfactant-modified zeolite,” Journal of Colloid and Interface Science, vol. 328, no. 2, pp. 243-247, 2008.

[4]. L. A. R. Giusto, F. L. Pissetti, T. S. Castro, and F. Magalhães, “Preparation of Activated Carbon from Sugarcane Bagasse Soot and Methylene Blue Adsorption,” Water, Air, & Soil Pollution, vol. 228, no. 7, p. 249, 2017.

[5]. N. Puvaneswari, J. Muthukrishnan, and P. Gunasekaran, “Toxicity assessment and microbial degradation of azo dyes,” Indian Journal of Experimental Biology, vol. 44, pp. 618-626, 2006.

[6]. M. Hasanpour, and M. Hatami, “Photocatalytic performance of aerogels for organic dyes removal from wastewaters: Review study,” Journal of Molecular Liquids, vol. 309, p. 113094, 2020.

[7]. A. K. Darban, A. Shahedi, F. Taghipour, and A. Jamshidi-Zanjani, “A review on industrial wastewater treatment via electrocoagulation processes,” Current Opinion in Electrochemistry, vol. 22, pp. 154-169, 2020.

[8]. Z. Al-Qodah, Y. Al-Qudah, and E. Assirey, “Combined biological wastewater treatment with electrocoagulation as a post-polishing process: A review,” Separation Science and Technology, vol. 55, no. 13, pp. 2334-2352, 2020.

[9]. N. Mohammadlou, M. H. Rasoulifard, and M. Vahedpour, “The Kinetic and Thermodynamic Study for Decolorization of Congo red from Aqueous Solution Using Electrocoagulation Process,” Journal of Applied Chemical Research, vol. 142, pp. 123-142, 2014.

[10]. N. Daneshvar, A. R. Khataee, and N. Djafarzadeh, “The use of artificial neural networks (ANN) for modeling of decolorization of textile dye solution containing C. I. Basic Yellow 28 by electrocoagulation process,” Journal of Hazardous Materials, vol. 137, no. 3, pp. 1788-1795, 2006.

[11]. J. N. Hakizimana et al., “Electrocoagulation process in water treatment: A review of electrocoagulation modeling approaches,” Desalination, vol. 404, pp. 1-21, 2017.

[12]. C. E. Barrera-Díaz, V. Lugo-Lugo, and B. Bilyeu, “A review of chemical, electrochemical and biological methods for aqueous Cr(VI) reduction,” Journal of Hazardous Materials, vol. 223-224, pp. 1-12, 2012.

[13]. I. Kabdaşlı, I. Arslan-Alaton, T. Ölmez-Hancı, and O. Tünay, “Electrocoagulation applications for industrial wastewaters: a critical review,” Environmental Technology Reviews, vol. 1, no. 1, pp. 2-45, 2012.

[14]. R. H. Al Anbari, S. M. Alfatlawi, and J. H. Albaidhani, “Removal of some heavy metals by electrocoagulation,” Advanced Materials Research, vol. 468-471, no. November 2012, pp. 2882-2890, 2012.

[15]. O. Sahu, B. Mazumdar, and P. K. Chaudhari, “Treatment of wastewater by electrocoagulation: a review,” Environmental Science and Pollution Research, vol. 21, no. 4, pp. 2397-2413, Feb. 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3552

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved