TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG | Hồng | TNU Journal of Science and Technology

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/03/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Hứa Thị Minh Hồng Email to author, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt


Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia OCOP (mỗi xã một sản phẩm) xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Bài viết sử dụng một số phương pháp nghiên cứu: Phân tích; Thu thập, xử lý dữ liệu… Với việc xác định trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Từ khóa


Thương hiệu; sản phẩm địa phương; chương trình OCOP; trách nhiệm; chính quyền cơ sở.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Lê Quốc Vinh, “Xây dựng thương hiệu địa phương trong tổng thể chiến lược cạnh tranh phát triển kinh tế”, https://eliteprschool .edu.vn/xay-dung-thuong-hieu-dia-phuong-trong-tong-chien-luoc-canh-tranh-phat-trien-kinh-te/, 2016.

[2]. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 490/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, 2018.

[3]. BBT tổng hợp, “Chương trình OCOP giúp xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất hơn”,https://www.mard.gov.vn/Pages/chuong-trinh-ocop-giup-xay-dung-nong-thon-moi-di-vao-thuc-chat-hon.aspx, 2018.

[4]. Phạm Minh Hà, Quảng Ninh: Nhiều hiệu quả từ chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, http: //dangcongsan.vn/quang-ninh-co-hoi-dau-tu-va-phat-trien-ben-vung/quang-ninh-nhieu-hieu-qua-tu-chuong-trinh-moi-xa-phuong-mot-san-pham-510383.html, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved