CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI TRÊN THỰC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH | Hạnh | TNU Journal of Science and Technology

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI TRÊN THỰC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/09/20                Ngày hoàn thiện: 20/09/20                Ngày đăng: 22/09/20

Các tác giả

1. Trần Thị Phương Hạnh Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Tạ Bích Huệ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về quyền con người có nội dung phong phú và sâu sắc. Hồ Chí Minh là một trong số rất ít người Việt Nam đã tiếp cận sớm nhất và sâu rộng nhất vấn đề quyền con người và chính bản thân Người đã phấn đấu hy sinh suốt đời cho việc thực hiện quyền con người. Do đó, luận bàn về vấn đề quyền con người đã có nhiều công trình khoa học làm sáng tỏ, song nghiên cứu một cách trực tiếp về các điều kiện đảm bảo quyền con người trên thực tế ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh được các tác giả tiếp cận dưới góc độ Khoa học Chính trị là một hướng đi mới. Bài báo tập trung nghiên cứu quyền con người, những điều kiện nhằm đảm bảo quyền con người theo quan điểm của Hồ Chí Minh dựa trên phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp các tài liệu; từ đó đưa ra nhiệm vụ về đảm bảo quyền con người trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hội nhập, thực hiện công nghiệp hoá – hiện đại hóa, đồng thời thấy được chiều sâu nhân văn và tính triệt để trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người.


Từ khóa


Tư tưởng Hồ Chí Minh; con người; quyền con người; hệ thống pháp luật; chủ nghĩa xã hội.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. K. Marx and F.Engels Full episode, episode 2. National Political Publishing House, 1995.

[2]. Ho Chi Minh Full episode, episode 5. National Political Publishing House, 2011.

[3]. Ho Chi Minh Full episode, episode 4. National Political Publishing House, 2011.

[4]. V. G. Tran, The development of ideology in Vietnam from the nineteenth century to the August Revolution, the success of Mac-Leninism, Ho Chi Minh Ideology, volume 3. Ho Chi Minh City Publishing House, 1993.

[5]. T. N. Tan, "Uncle Ho went out to find the way to save the country - A great historical event for the revolutionary cause of our people," Ho Chi Minh Magazine, no. 2, pp. 3- 9, 2011.

[6]. N. Trinh, and D. N. Vu, On the road to national liberation of Ho Chi Minh. National Political Publishing House, 1996.

[7]. Communist Party of Vietnam, Document of the XI National Congress of Delegates. National Political Publishing House, 2011.

[8]. National Assembly of Vietnam, Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, 2013.

[9]. T. T. P. Hanh, and T. V. Giang, “Private economic development in Vietnam: A big shift from policy direction,” Financial magazine, vol. 677, no. 3, pp. 9-12, 2018.

[10]. National Assembly of Vietnam, Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, 1992.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved