ĐỊNH DANH VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA HỌ GEN MÃ HÓA PROTEIN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SUCROSE Ở CÂY ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐỊNH DANH VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA HỌ GEN MÃ HÓA PROTEIN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SUCROSE Ở CÂY ĐẬU GÀ (Cicer arietinum)

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Chu Đức Hà Email to author, Viện Di truyền Nông nghiệp (VAAS),
2. Phùng Thị Vượng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
3. Chu Thị Hồng, Viện Di truyền Nông nghiệp (VAAS),
4. Phạm Thị Lý Thu, Viện Di truyền Nông nghiệp (VAAS),
5. Phạm Phương Thu, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
6. Trần Thị Phương Liên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
7. La Việt Hồng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, 21 protein vận chuyển sucrose (sugars will eventually be exported transporter, SWEET) đã được xác định ở giống đậu gà kabuli 'CDC Frontier'. Phần lớn gen SWEET nằm rải rác trên hệ gen của đậu gà, ngoại trừ gen CaSWEET21. Đáng chú ý, một số gen CaSWEET nằm ở vùng cận đầu mút của các nhiễm sắc thể. So sánh cho thấy không có sự tương quan giữa số lượng gen SWEET với kích thước hệ gen, số lượng nhiễm sắc thể ở các loài thực vật. Bằng công cụ PIECE, kết quả đã cho thấy họ gen mã hóa SWEET ở đậu gà có cấu trúc phân mảnh. Trong đó, hầu hết các gen CaSWEET đều có sáu exon. Kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp những thông tin cơ bản về họ SWEET ở đậu gà, đặc tính cơ bản của SWEET và mức độ đáp ứng của các gen SWEET với điều kiện bất lợi sẽ được tìm hiểu trong nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa


Đậu gà, sucrose, vận chuyển, SWEET, tin sinh học

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved