TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH – YẾU TỐ NỀN TẢNG QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA | Trang | TNU Journal of Science and Technology

TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH – YẾU TỐ NỀN TẢNG QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

Đinh Thị Huyền Trang Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Tóm tắt


Gia đình là môi trường quan trọng bậc nhất sản sinh, lưu giữ, truyền bá các giá trị truyền thống gia đình, dân tộc. Một xã hội muốn vững mạnh, một dân tộc muốn trường tồn trước hết phải chăm lo xây dựng gia đình lành mạnh. Hiện nay, những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội cho thấy sự lệch chuẩn của gia đình, sự xuống cấp đạo đức, lối sống của dân tộc, trong đó có giá trị truyền thống gia đình thì mỗi gia đình còn có vai trò to lớn hơn nữa trong việc gìn giữ, lưu truyền và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp. Với ý nghĩa đặc biệt đó, truyền thống gia đình cũng trở thành một trong những nội dung cơ bản, yếu tố nền tảng và có ảnh hưởng quan trọng, quyết định tới thành công của quá trình xây dựng gia đình văn hóa để hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.


Từ khóa


truyền thống gia đình; truyền thống; văn hóa gia đình; gia đình; gia đình văn hóa

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[3]. Lê Thi, Xây dựng gia đình văn hoá trong sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện nay, Tạp chí Thông tin lý luận, (số 8), tr.47- 50, 1995.

[4]. Trần Hữu Tòng, Trương Thìn, Xây dựng gia đình văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved