GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN | Hương | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Đào Thị Hương Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Gấm, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Phùng Quân, Ủy ban Dân tộc

Tóm tắt


Phát triển các dịch vụ của ngân hàng điện tử là xu hướng tất yếu, mang tính khách quan trong nền kinh tế hiện đại hội nhập kinh tế quốc tế. Lợi ích đem lại của ngân hàng điện tử là rất lớn cho khách hàng, ngân hàng và nền kinh tế, nhờ tính tiện ích, nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Đó là kết quả tất yếu của quá trình phát triển công nghệ thông tin, được ứng dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, các ngân hàng trên thế giới đã và đang phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ của ngân hàng điện tử. Những dịch vụ ngân hàng điện tử hầu hết đã được các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Thái Nguyên áp dụng triển khai thực hiện, nhưng lượng giao dịch còn thấp, năm 2017 tổng quy mô khách hàng đạt 7.850 người, chiếm 3,21% thị phần về dịch vụ ngân hàng điện tử của tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân là do lượng khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt thấp, đối tượng khách hàng chưa đa dạng, các sản phẩm ngân hàng điện tử chưa thu hút được nhiều mối quan tâm của khách hàng. Bài viết nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Thái Nguyên (Maritime Bank Thái Nguyên), từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Thái Nguyên trong thời gian tới.


Từ khóa


Ngân hàng thương mại cổ phần, dịch vụ, ngân hàng điện tử, phát triển dịch vụ, thương mại điện tử.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Võ Thị Thuý Anh, Lê Phương Dung, Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, Nxb Tài chính, Hà Nội, 2009.

[2]. Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội, 2001.

[3]. Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2007.

[4]. Vũ Cao Đàm, Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb thế giới, Hà Nội, 2008.

[5]. Maritime Bank Thái Nguyên, Báo cáo thường niên chi nhánh Thái Nguyên, 2015, 2016, 2017.

[6]. Nguyễn Thị Minh Hiền, Marketing Ngân hàng, Nxb Thống kê, Hồ Chí Minh, 2003.

[7]. Lưu Văn Nghiêm, Marketing dịch vụ, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2008.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved