ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ CHUYỂN GEN CodA VÀO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT22 | Dũng | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ CHUYỂN GEN CodA VÀO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐT22

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/09/20                Ngày hoàn thiện: 23/10/20                Ngày đăng: 31/10/20

Các tác giả

1. Ngô Mạnh Dũng, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Tạ Thị Đông, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Phạm Bích Ngọc, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Chu Hoàng Mậu Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đậu tương là loại cây trồng nhạy cảm với các stress phi sinh học và được coi là cây chống chịu kém với các yếu tố bất lợi từ môi trường. Ứng dụng kỹ thuật chuyển gen để nâng cao khả năng chống chịu các stress phi sinh học ở đậu tương đang được quan tâm nghiên cứu. Hiệu quả chuyển gen ở đậu tương không những phụ thuộc vào kiểu gen của giống mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố như thao tác gây tổn thương, nồng độ vi khuẩn, chất chọn lọc, chất kích thích sinh trưởng... Trong nghiên cứu này, một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chuyển gen CodA vào giống đậu tương ĐT22 đã được khảo sát. Kết quả cho thấy sử dụng phosphinothricin (ppt) 3 mg/l ở giai đoạn cảm ứng tạo chồi trong môi trường SIM và ppt 1,5 mg/l ở giai đoạn kéo dài chồi trong môi trường SEM cho hiệu quả chọn lọc cao nhất. Dịch khuẩn có giá trị OD650= 0,6 với thời gian ủ khuẩn 30 phút, đồng nuôi cấy 3 ngày trong tối và diệt khuẩn bằng cefotaxime 500 mg/l thích hợp cho cảm ứng tạo chồi và kéo dài chồi trên môi trường chọn lọc.


Từ khóa


CodA; giống đậu tương ĐT22; hiệu quả chuyển gen; nhân tố ảnh hưởng; phosphinothricin

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. J. Su, R. Hirji, L. Zhang, C. He, G. Selvaraj, and R. Wu, “Evaluation of the stress-inducible production of choline oxidase in transgeneic rice as a strategy for producing the stress protectant glycine betaine,” Journal of Experimental Botany, vol. 57, pp. 1129-1135, 2006.

[2]. K. Shirasawa, T. Takabe, T. Takabe, and S. Kishitani, “Accumulation of Glycinebetaine in Rice Plants that Overexpress Choline Monooxygenase from Spinach and Evaluation of their Tolerance to Abiotic Stress,” Annals of Botany, vol. 98, pp. 565-571, 2006.

[3]. E. J. Park, Z. Jeknic, T. H. H. Chen, and N. Murata, “The codA transgene for glycinebetaine synthesis increases the size of flowers and fruits in tomato,” Plant Biotechnology Journal, vol. 5, pp. 422-430, 2007.

[4]. X. Yu, A. Kikuchi, E. Matsunaga, Y. Morishita, and K. Nanto, “Establishment of the evaluation system of salt tolerance on transgeneic woody plants in the special netted-house,” Plant Biotechnol, vol. 26, pp. 135-141, 2009.

[5]. Q. H. Nguyen, L. T. K. Vu, L. T. N. Nguyen, N. T. T. Pham, Y. T. H. Nguyen, S. V. Le, and M. H. Chu, “Overexpression of the GmDREB6 gene enhances proline accumulation and salt tolerance in genetically modified soybean plants,” Scientific Reports, vol. 9, p. 19663, 2019, doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-55895-0.

[6]. H. Q. Nguyen, T. H. T. Le, T. N. L. Nguyen, T. G. Nguyen, D. T. Sy, Q. T. Tu, T. T. T. Vu, V. S. Le, H. M. Chu, and T. K. L. Vu, “Overexpressing GmCHI1A increases the isoflavone content of transgenic soybean (Glycine max (L.) Merr.) seeds,” In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, 2020, doi: https://doi.org/10.1007/s11627-020-10076-x,

[7]. T. Murashige, and F. Skoog, "A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures," Physiologia Plantarum, vol. 15, pp. 473-497, 1962.

[8]. P. O. Olhoft, and D. S. Somers, “L-Cysteine increasesAgrobacterium-mediated T-DNA delivery into soybean cotyledonary-node cells,” Plant Cell Reports, vol. 20, pp. 706-711, 2001.

[9]. S. K. Datta, “Impact of plant biotechnology in agriculture,” in Biotechnology in Agriculture and Forestry, E.C. Pua and M. R. Davey (eds), Transgenic crops IV. Springer, USA, 2007, vol. 59, pp. 3-31.

[10]. H. Liang, P. A. Kumar, V. Nain, W. A.Powell, and J. E. Carlson, “Selection and screening strategies,” in Transgenic Crop Plants, C. Kole, C. H. Michler, A. G. Abbott and T.C. 538 Hall (eds), Springer, USA, 2010, vol.1: Principles and Development, pp. 85-143.

[11]. N.G. Halford, Genetically Modified Crops. Ed. Imperial College Press, UK, 2003.

[12]. C. Longo, C. Lickwar, Q. Hu, K. Nelson-Vasilchik, D. Viola, J. Hague, J. M. Chandlee, H. Luo, and A. P. Kausch, “Turf grasses,” in Methods in Molecular Biology 344, Agrobacterium Protocols, K. Wang, (ed), Humana Press Inc, USA, 2006, vol. 2, pp. 83-95.

[13]. K. H. Neumann, A. Kumar, and J. Imani, “Plant Cell and Tissue Culture – A Tool in Biotechnology”, in Basics and Application. Springer, USA, 2009.

[14]. L. Khelifi, T. H. K. Moussa, S. Cerezo-Medina, J. A. Mercado, F. Pliego-Alfaro, and K. Titouh, “Evaluation of the Effect of Phosphinothricin, as Selection Agent, on the Growth of Olive Somatic Embryos,” Acta Horticulturae (ISHS), pp. 533-542, 2012.

[15]. V. P. Nguyen, H. D. Chen, C. Y. Ji, W. Teng, J. W. Li, Y. Wang, X.W. Li, W. Ahmad, V. D. Pham, and Q.Y. Wang, “The influence of some factors on GmMYB12A gene transfer efficiency in soybean,” Journal of Forest Science and Technology, no. 2, pp. 10-19, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved