NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Tân | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

Dương Văn Tân Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sử dụng các phương pháp thường quy trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, đề tài tiến hành đánh giá thực trạng việc sử dụng trò chơi vận động trong giảng dạy của giảng viên và thể lực chung của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên làm cơ sở cho việc lựa chọn các trò chơi vận động phù hợp phát triển tố chất thể lực chung cho sinh viên. Bước đầu ứng dụng các trò chơi vào giảng dạy cho thấy, các tiết học diễn ra hấp dẫn hơn, ý thức học tập được nâng lên, mức tăng trưởng thể lực chung của sinh viên diễn ra mạnh hơn.

Từ khóa


Lựa chọn; Thể lực chung; trò chơi vận động; Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Ngọc Bính, Nguyễn Văn Thanh, Dương Tố Quỳnh, Lựa chọn môn học giáo dục thể chất theo hướng sinh viên tự chọn của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, 163(03/1), tr. 99-104, 2017.

[2]. Nguyễn Nam Hà, Nguyễn Thị Thủy, Đánh giá thực trạng thể chất của sinh viên Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, 179(03), tr. 127-131, 2018.

[3]. Đinh Văn Lẫm, Đào Bá Trì, Giáo trình trò chơi vận động, Nxb TDTT, Hà Nội, 1999.

[4]. Dương Văn Tân, Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, 183(07), tr. 159-163, 2018.

[5]. Hoàng Duy Tường, Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, 179 (03), tr. 37-43, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved