TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY | Tiên | TNU Journal of Science and Technology

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

Bùi Văn Tiên Email to author, Học viện Tài chính

Tóm tắt


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ, nhưng nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng”. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là một nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng đảng. Công tác dân vận góp phần phát huy sự sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng; thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nư­ớc, của các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong những năm qua Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đặt ra.


Từ khóa


Tỉnh ủy Thái Nguyên;giải pháp tăng cường; lãnh đạo; công tác dân vận; hiện nay.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[2]. Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 25-NQ/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Hà Nội, 2013.

[3]. Tỉnh ủy Thái Nguyên, Báo cáo số 254-BC/TU về “Kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và thực hiện Quyết định số 393-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, Thái Nguyên, 2013.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved