ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG MILK FEED ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA GÀ DOMINANT DÒNG D723 GIAI ĐOẠN 53 - 66 TUẦN TUỔI NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN | Thăng | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG MILK FEED ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG THƯƠNG PHẨM CỦA GÀ DOMINANT DÒNG D723 GIAI ĐOẠN 53 - 66 TUẦN TUỔI NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/10/20                Ngày hoàn thiện: 29/12/20                Ngày đăng: 30/12/20

Các tác giả

1. Trần Văn Thăng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Hữu Hòa, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu là xác định được ảnh hưởng của việc bổ sung Milk feed đến năng suất và chất lượng trứng thương phẩm của gà Dominant dòng D723 giai đoạn 53 - 66 tuần tuổi. Thí nghiệm được thiết kế theo phương pháp chia lô, gồm 2 lô là lô đối chứng (không bổ sung Milk feed) và lô thí nghiệm bổ sung Milk feed với mức 0,4% thức ăn hỗn hợp. Mỗi lô có 85 con, nhắc lại 3 lần và có 6 đơn vị thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và khối lượng trứng ở lô đối chứng và thí nghiệm lần lượt là 70,50% và 73,25%; 4,94 quả/mái/tuần và 5,13 quả/mái/tuần; 60,95 g/quả và 61,37 g/quả. Không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê về các chỉ tiêu chất lượng trứng giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng. Ở tuần tuổi 62, màu lòng đỏ ở lô đối chứng và lô thí nghiệm lần lượt là 11,2 và 12,4. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng ở lô đối chứng và lô thí nghiệm tương ứng là 1,56 kg và 1,52 kg. Như vậy, khi bổ sung Milk feed với mức 0,4% vào thức ăn cho gà đẻ trứng giống Dominant dòng 723 giai đoạn đẻ từ tuần tuổi 53 - 66 đã làm tăng tỷ lệ nuôi sống, cải thiện đáng kể tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và khối lượng trứng.


Từ khóa


gà đẻ Dominant; chất lượng trứng; năng suất trứng; tiêu tốn thức ăn; Milk feed

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. T. Tran, and B. P. Pham, “The effect of Milk feed supplementation in diet on growth performance and feed efficiency in Tien Vien chickens,” Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 19, no. 11, pp. 94-100, 2019.

[2] Thuy Phuong Poultry Research Center, Process of Care, Nutrition for Dominant Breed, National Institute of Animal Sciences, 2017.

[3] T. B. N. Ho, M. C. Le, and T. T. N. Cu, “Effect of different level of TUAF Saccha in the diets on egg yield and quality of laying hens,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 197, no. 4, pp. 197-203, 2019.

[4] A. H. Mahdavi, H. R. Rahmani, and J. Pourreza, “Effect of probiotic supplements on egg quality and laying hen’s performance,” International Journal of Poutry Science, vol. 4, no. 7, pp. 488-492, 2005.

[5] S. Swiatkiewicz, J. Koreleski, and A. Arczewska, “Laying performance and egg shell quality in laying hens fed diets supplemented with prebiotics and organic acids,” Czech Journal of Animal Science, vol. 55, no. 7, pp. 294-306, 2010.

[6] X. Liu, C. Peng, X. Qu, S. Guo, J. F. Chen, C. He, X. Zhou, and S. Zhu, “Effects of Bacillus subtilis C-3102 on production, hatching performance, egg quality, serum antioxidant capacity and immune response of laying breeders,” Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, vol. 103, pp. 182-190, 2018.

[7] A. Aghaii, M. Chaji, T. Mohammadabadi, and M. Sari, “The effect of probiotic supplementation on production performance, egg quality and serum and egg chemical composition of laying hens,” Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 9, no. 21, pp. 2774-2777, 2010.

[8] W. Y. Amani, H. M. A. Hassan, H. M. Ali, and M. A. Mohamed, “Effect of probiotics, prebiotics and organic acids on layer performance and egg quality,” Asian Journal of Poultry Science, vol. 7, no. 2, pp. 65-74, 2013.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved