VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT, BÌNH ĐẲNG, TƯƠNG TRỢ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT, BÌNH ĐẲNG, TƯƠNG TRỢ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Vũ Thị Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
2. Phạm Thị Huyền, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc, trước hết là sản phẩm văn hoá Việt Nam, đồng thời còn là sự kết tinh những tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc từ góc độ truyền thống ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên tầm cao mới, mang ý nghĩa cách mạng, khoa học triệt để qua thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc là một trong những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nội dung quan trọng trong chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện tốt vấn đề đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc sẽ góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam cũng như ở các địa phương của nước ta nói riêng, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.


Từ khóa


Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ, vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2015, Thái Nguyên, 2016.

[2]. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, Thái Nguyên, 1997.

[3]. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Thái Nguyên, 2001.

[4]. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 2006.

[5]. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, Thái Nguyên, 2010.

[6]. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, Thái Nguyên, 2015.

[7]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

[8]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 13, Nxb CTQG,, Hà Nội, 2011.

[9]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 14, Nxb Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.

[10]. Tỉnh ủy Thái Nguyên, Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, Thái Nguyên, 2017.

[11]. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Tổng kết Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 - 2015, Thái Nguyên, 2015.

[12]. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo tổng kết công tác giảm nghèo tỉnh Thái Nguyên năm 2016, Thái Nguyên, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved