MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH MĂNG TÂY TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN | Hoài | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH MĂNG TÂY TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Dương Thị Thu Hoài Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Kiều Thị Thu Hương, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Cù Ngọc Bắc, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Vũ Thị Hải Anh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Hiền Thương, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu tập trung vào 2 nhóm hộ đó là hộ tham gia Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm từ măng tây tại tỉnh Thái Nguyên” và không tham gia dự án, nhằm đánh giá tình hình sản xuất mô hình cây măng tây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, thu thập số liệu, phân tích thống kê để làm rõ những mục tiêu nghiên cứu đề ra. Kết quả cho thấy, hộ tham gia dự án đã được tham gia các lớp tập huấn về sản xuất măng tây nên mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, lợi nhuận của nhóm hộ tham gia dự án là khoảng 60 triệu/hộ/năm còn nhóm không tham gia dự án lại chỉ đạt 18,382 triệu/hộ/năm. Cả 2 nhóm hộ đều nhận định khó khăn lớn nhất của họ là thiếu vốn, nhóm không tham gia dự án thì mong muốn được tham gia đào tạo nhiều hơn trong sản xuất nông nghiệp nói chung và măng tây hữu cơ nói riêng.


Từ khóa


mô hình, phát triển, giải pháp, măng tây, Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Mai Thị Phương Anh, Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr. 63-93, 2001.

[2]. Báo cáo “Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016” của tỉnh Thái Nguyên.

[3]. Báo cáo “Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017” của tỉnh Thái Nguyên.

[4]. Báo cáo “Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018” của tỉnh Thái Nguyên.

[5]. Nguyễn Văn Thắng và Trần Khắc Thi, Sổ tay người trồng rau, Nxb nông nghiệp Hà Nội, tr. 101-104, 1996.

[6]. Hoàng Thị Tươi, Đánh giá sinh trưởng, phát triển của hai giống măng tây vụ xuân hè 2017 tại Thái Nguyên, Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, 2017.

[7]. http://mangtayxanh-asparagus.blogspot.com. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rau măng tây xanh (asparagus), http://bnews.vn/mang-tay-cay-lam-giau-moi-cua-nong-dan-hai-duong/ 30356.html. Măng tây - cây làm giàu mới của nông dân Hải Dương.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved