TÌM HIỂU KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TRONG KHI VIẾT HỌC THUẬT | Thao | TNU Journal of Science and Technology

TÌM HIỂU KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TRONG KHI VIẾT HỌC THUẬT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/10/20                Ngày hoàn thiện: 16/10/20                Ngày đăng: 20/10/20

Các tác giả

1. Trần Quốc Thao Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
2. Nguyễn Hoàng Nhật Quyên, Trường Đại học Đà Lạt

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu sáu nhóm khó khăn trong viết học thuật, cụ thể là cấu trúc/ trình tự, từ vựng/ chính tả, ngữ pháp, ý bổ trợ, dấu câu/ viết hoa, liên kết và mạch lạc mà sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh gặp phải. Nghiên cứu này gồm có 126 sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại một trường đại học ở tỉnh Lâm Đồng tham gia trả lời bảng câu hỏi. Dữ liệu định lượng được thống kê mô tả bằng phần mềm SPPS. Kết quả cho thấy, đối tượng tham gia nghiên cứu gặp nhiều khó khăn trong viết học thuật. Trong sáu nhóm khó khăn, đối tượng tham gia nghiên cứu gặp khó khăn về cấu trúc/ trình tự và sử dụng ngữ phápdấu câu/ viết hoa nhiều hơn các nhóm khó khăn khác. Ngoài ra, họ gặp ít khó khăn nhất về liên kết và mạch lạc trong quá trình viết học thuật. Dựa trên những kết quả này, các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng dạy và học viết học thuật được đưa ra cho ngữ cảnh nghiên cứu này và các ngữ cảnh tương tự.


Từ khóa


viết học thuật; sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; bậc đại học; khó khăn trong khi viết

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. G. M. A. Grami, “The effects of integrating peer feedback into university-level ESL writing curriculum: A comparative study in a Saudi context,” Unpublished doctoral dissertation, Newcastle University, 2010.

[2]. H. A. Fadda, “Difficulties in academic writing: From the perspective of King Saud University postgraduate students,” English Language Teaching, vol. 5, no. 3, pp. 123-130, 2012.

[3]. C. P. Casanave and P. Hubbard, “The Writing Assignments and Writing Problems of Doctoral Students: Faculty Perceptions, Pedagogical Issues, and Needed Research,” English for Specific Purposes, vol. 11, no. 1, pp. 33-49, 1992.

[4]. G. Rabab’ah, “Communication problems facing Arab learners of English: A personal perspective,” TEFL Web Journal, vol. 2, no.1, pp. 15-30, 2003.

[5]. D. Adas and A. Bakir, “Writing difficulties and new solutions: Blended learning as an approach to improve writing abilities,” International Journal of Humanities and Social Science, vol. 3, no. 9, pp. 254-266, 2013.

[6]. S. Amin and A. Alamin, “Skills and strategies used in the comprehension and production of academic writing in Taif University,” English Language and Literature Studies, vol. 2, no. 3, pp. 135-139, 2012.

[7]. A. Awad, “The most common punctuation errors made by the English and the TEFL majors at An-Najah National University,” An-Najah University Journal for Research (Humanities), vol. 26, no. 1, pp. 211-233, 2012.

[8]. P. Boonpattanaporn, “Comparative study of English essay writing strategies and difficulties as perceived by English major students: A case study of students in the School of Humanities, University of Thai Chamber of Commerce,” The University of Thai Chamber of Commerce Academic Journal, vol. 28, no. 2, pp. 76-90, 2008.

[9]. L. Gomez, “Writing trouble spots for ESL students of Arabic: The apple where teachers meet and learn,” Teaching Community , 2010. [Online]. Available: http://teaching. monster. com/benefits/articles/10068-5-writing-trouble-spotsfor-esl-students-of-arabic [Accessed June, 2, 2020].

[10]. J. Tanaka, “Academic difficulties among East Asian international graduate students: influences of perceived English language proficiency and native educational/socio-cultural background,” Indiana University TESOL Quarterly, vol. 29, pp. 235-260, 2002.

[11]. Q. T. Luong and T. M. H. Nguyen, “Students writing process, perceptions, problems, and strategies in writing academic essays in a second language: a case study,VNU Journal of Science, Foreign Languages, vol. 24, pp. 184 – 197, 2008.

[12]. D. N. Chi and X. N. C. M. Nguyen, “Paraphrasing in Academic Writing: a Case Study of Vietnamese Learners of English,” Language Education in Asia, vol. 8, no. 1, pp. 9-24, 2017.

[13]. L. Wenyu and L. Yang, “Research on EFL writing strategies using SRP: An empirical study in DUT,” The Asian EFL Journal, vol. 10, pp. 51-83, 2008.

[14]. G. Carey, Mind the stop: A brief introduction to pronunciation. New York: Penguin Books, 1978.

[15]. M. Connelly, Get writing: Sentences and paragraphs. Florence, KY: Cengage Learning, 2009.

[16]. L. Truss, Eats shoots and leaves: The zero tolerance approach to punctuation. New York: Gotham Books, 2003.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3686

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved