TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN VAY ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN VAY ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Tạ Thị Thanh Huyền Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Ngọc Thơ, Tỉnh đoàn Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong thời gian vừa qua, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh đoàn Thái Nguyên trong việc quản lý sử dụng vốn vay đối với thanh niên nông thôn. Để đánh giá kết quả của hoạt động này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống, nghĩa là phân tích toàn diện quá trình quản lý vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội từ xây dựng kế hoạch cho vay, tổ chức thực hiện đến kiểm soát quá trình sử dụng vốn vay của thanh niên nông thôn. Nghiên cứu sử dụng thang đo likert 5 mức độ để đánh giá thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn, quá trình sử dụng vốn và hỗ trợ sau khi cho vay. Sau đó, phân tích các kết quả đạt được, những hạn chế nhằm đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý sử dụng vốn vay đối với thanh niên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên.


Từ khóa


Quản lý sử dụng vốn, thanh niên nông thôn, thanh niên nghèo vay vốn, thanh niên tỉnh Thái Nguyên, ngân hàng chính sách xã hội.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo báo cáo kết quả hoạt động nhận ủy thác của Đoàn thanh niên với Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2015, 2016, 2017.

[2]. Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, năm 2017.

[3]. Ngân hàng Chính sách xã hội, Văn bản số1114A/NHCS-TD ngày 22/04/2007 Hướng dẫn nội dung uỷ thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Ngân hành Chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội, 2007.

[4]. Trần Thị Ngọc Thơ, Quản lý sử dụng vốn vay từ NHCSXH đối với thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thái Nguyên, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved