KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – NHỮNG GỢI MỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – NHỮNG GỢI MỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/10/20                Ngày hoàn thiện: 05/12/20                Ngày đăng: 09/12/20

Các tác giả

1. Lê Thanh Huyền Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Văn Hiếu, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Xây dựng chính quyền địa phương được đảng cầm quyền và chính phủ ở tất cả các nước trên thế giới quan tâm thực hiện, chính vì vậy đã có nhiều công trình, bài viết nghiên cứu ở những mức độ, phạm vi khác nhau. Trên cơ sở đó, bài viết nhằm làm rõ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước phát triển trên thế giới, từ đó góp phần xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (trong đó khẳng định được vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân); thực sự là chính quyền do dân bầu ra, của dân và vì dân. Bài viết sử dụng phương pháp thống kê, phân tích và so sánh. Trên cơ sở nghiên cứu tổ chức chính quyền địa phương ở Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Inđônêxia, Trung Quốc, Italia, Thuỷ Điển, nghiên cứu chỉ ra sự khác biệt của mô hình chính quyền địa phương ở Việt Nam so với một số nước trên thế giới, đó là: Nếu như chính quyền địa phương ở một số nước trên thực hiện những nhiệm vụ riêng cho từng cấp thì ở Việt Nam, các cấp chính quyền đều thực hiện nhiệm vụ theo luật định, có sự phân cấp, phụ thuộc từ cấp trên xuống cấp dưới. Chính quyền địa phương ở Việt Nam gồm hai cơ quan, đó là Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất từ trung ương tới địa phương khác so với một số nước được tổ chức theo hình thức tự quản. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng trong xây dựng chính quyền cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay.


Từ khóa


Xây dựng chính quyền địa phương; đảng cầm quyền; chính phủ; Hội đồng nhân dân; Uỷ ban nhân dân.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. D. D. Nguyen, "Discussing the reform of local state government," The e-Communist Magazine, October 5, 2007. [Online]. Available: http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/Quyen-cu/-/2018/2941/ban-on-the-government-of-the-country-province-phuong.aspx. [Accessed Oct. 5, 2020].

[2]. T. T. Nguyen, "Organizing the current state administrative organization - some issues", Ministry of Home Affairs, September 4, 2019. [Online]. Available: https://www.moha.gov.vn/catalog/to-wish-to-copy-to-to-celebrate-country-now-a-to-dat-to-40943.. [Accessed Oct. 05, 2020].

[3]. A. T. Tran, "The organization of local government in the special administrative - economic unit", Journal of Political Theory, no.11, p.95, 2017.

[4]. General Statistics Office, Viet Nam 20 years of renovation and development 1986 - 2005. Statistics Publishing House, 2006, p.105.

[5]. N. P. Nguyen (editor), Some basic theoretical and practical issues about the current amendment of the Vietnamese Constitution. Social Science Publishing House, Ha Noi, 2013, p. 203.

[6]. Communist Party of Vietnam, Document of the 7th National Congress of Delegates. The Truth Publishing House, Ha Noi, 1991, p. 55.

[7]. Communist Party of Vietnam, Document of the XII National Congress of Delegates. National Politics Publishing House, Ha Noi, 2016, p. 311.

[8]. Center for Scientific Research and Information under the Government Commission for Organization and Personnel, About the administrative organizational model of some countries in the world. National Politics Publishing House, Ha Noi, 1994.

[9]. T. M. C. Tran, “Local Government in Asia and the Pacific: A Comparative Study, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific”, 2014. [Online]. Available: http://www.unescap.org/huset/lgstudy/country/china/china.html. [Accessed Oct. 20, 2020].

[10]. V. T. Le, and V. T. Nguyen (co-editor), Political institutions with some experience of the world. Political - Administrative Publishing House, Ha Noi, 2013, p. 207.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved