THUẬN CHÂU SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 185-QĐ/TW, NGÀY 03/9/2008 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

THUẬN CHÂU SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 185-QĐ/TW, NGÀY 03/9/2008 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

Đinh Thị Minh Hoa Email to author, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La)

Tóm tắt


Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn. Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Thuận Châu thường xuyên quan tâm chăm lo đến việc học tập lý luận chính trị và trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực ở địa phương, đơn vị để giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.


Từ khóa


Cấp ủy đảng, chính quyền, Thuận Châu, xây dựng Đảng, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. http://www.baosonla.org.vn:8080/baiviet/153/dia%20gioi%20huyen%20thuan%20chau

[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”, tr.1.

[3]. Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Báo cáo số 17/BC-TTBDCT, ngày 05/10/2018 tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư về hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện giai đoạn 2008 – 2018, tr.10-12.

[4]. Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Báo cáo số 17/BC-TTBDCT, ngày 05/10/2018 tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư về hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện giai đoạn 2008 – 2018, tr.5.

[5]. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu, Báo cáo số 22/BC-TTBDCT, ngày 12/11/2018 về kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, tr. 6.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved