GIẢI PHÁP TRONG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI PHÁP TRONG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

Trần Thị Ngọc Hà Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo tập trung nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt từ đó đề xuất giải pháp thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt một cách phù hợp phục vụ quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn khu vực nghiên cứu còn nhiều bất cập. Qua đó, nghiên cứu đề xuất mô hình phân loại rác tại nguồn, tận dụng trong chăn nuôi, làm phân hữu cơ tại nhà và xây dựng tổ hợp tác thu gom rác thải sinh hoạt của xã.


Từ khóa


rác thải sinh hoạt, thu gom, xử lý, nông thôn mới, Đại Từ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. UBND xã Bình Thuận, Đề án xây dựng nông thôn mới xã Bình Thuận giai đoạn cấp xã 2017-2020, Thái Nguyên, 2017.

[2]. UBND xã Bình Thuận, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Thái Nguyên, 2018.

[3]. Nguyễn Thanh Hiền, Viện nghiên cứu và phổ biến kiến thức Bách khoa, Phân hữu cơ, phân vi sinh và phân ủ, Nxb Nghệ An, 2003.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved