SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CÔNG Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX | Tân | TNU Journal of Science and Technology

SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CÔNG Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Bùi Hoàng Tân Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
2. Võ Ngọc Hiển, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX là vùng đất trẻ nên diện tích ruộng đất được khai khẩn còn tương đối ít so với các vùng đất khác ở Nam Kỳ. Với phương pháp thống kê và phân tích số liệu, bài viết đã góp phần phản ánh những đặc điểm cơ bản trong cơ cấu sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú về diện tích và quy mô sở hữu. Ở khía cạnh khác, chính sách quản lý ruộng đất của triều Nguyễn đối với huyện Phong Phú nửa đầu thế kỷ XIX còn là bài học lịch sử có giá trị sâu sắc trong việc hoạch định chính sách quản lý đất đai hiện nay của thành phố Cần Thơ.


Từ khóa


huyện Phong Phú, tư liệu địa bạ, ruộng đất, tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, bản dịch Viện Sử học, tập 5, Nxb Thuận Hóa, Huế, 2006.

[2]. Philippe Langlet et Quach Thanh Tam, Atlas Historique des six povinces du Sud du Vietnam – du milieu du XIXe au début du XX siècle, Editions Les Indes savantes, Paris, 2001.

[3]. Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, bản dịch Viện Sử học, tập 4, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006.

[4]. Tỉnh ủy – UBND tỉnh Cần Thơ, Địa chí Cần Thơ, Cần Thơ, 2002.

[5]. Nguyễn Đình Đầu, Tổng kết nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ lục tỉnh, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 1994.

[6]. Đỗ Quỳnh Nga, Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

[7]. Nguyễn Đình Đầu, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn – An Giang, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 1995.

[8]. Trần Thị Thu Lương, "Chế độ sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX", Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh, tập 9, số 3, 2006.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved