NGHIÊN CỨU SỐ LƯỢNG LOÀI VÀ NGUỒN GỐC PHÁT SINH CỦA CHI PYRULARIA MICHX. (CERVANTESIACEAE) | Toàn | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU SỐ LƯỢNG LOÀI VÀ NGUỒN GỐC PHÁT SINH CỦA CHI PYRULARIA MICHX. (CERVANTESIACEAE)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/11/20                Ngày hoàn thiện: 12/01/21                Ngày đăng: 19/01/21

Các tác giả

Lê Chí Toàn Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt


Pyrularia là một chi nhỏ trong họ Cervantesiaceae, bao gồm từ hai đến năm loài và có sự phân bố không liên tục ở liên lục địa giữa Đông Á và Đông Bắc Mỹ. Nghiên cứu dựa trên việc lấy mẫu tối ưu cho Pyrularia và sử dụng 5 gen bao gồm: 3 gen lục lạp (matK, rbcL, trnLF) và 2 gen nhân (small subunit ribosomal DNA (SSU rDNA), large subunit ribosomal DNA (LSU rDNA)) nhằm tiến hành đánh giá mối quan hệ phát sinh của các mẫu Pyrularia, cũng như phân tích lịch sử địa lý sinh vật của chi này. Kết quả của nghiên cứu ủng hộ đề xuất hợp nhất tất cả các loài ở Đông Á của Pyrularia bao gồm P. edulis, P. sinensis, P. bullataP. inermis thành một loài duy nhất là P. edulis. Chi Pyrularia bao gồm hai loài là P. pubera phân bố ở Đông Bắc Mỹ và P. edulis phân bố ở Đông Á. Ngoài ra, kết quả phân tích về thời gian phát sinh, lịch sử địa lý sinh vật, sự phân bố của Pyrularia đã đưa ra giả thuyết rằng, tổ tiên của Pyrularia được hình thành ở châu Phi, sau đó đã phát tán đến châu Á và tiếp tục đến Bắc Mỹ thông qua “cầu đất” trên biển Bering và hình thành nên sự phân bố liên lục địa Đông Á - Đông Bắc Mỹ như hiện nay của Pyrularia.


Từ khóa


Cervantesiaceae; Pyrularia; Phát sinh loài phân tử; Lịch sử địa lý sinh vật; Châu Phi; Liên lục địa Đông Á - Đông Bắc Mỹ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. Kuijt, “Santalales,” in The families and genera of vascular plants Flowering plants: Eudicots; Santalales, Balanophorales, vol. 12, J. Kuijt and B. Hansen, Eds., Cham, Switzerland: Springer, 2015, pp. 137-141.

[2] C. T. Le, “Phylogeny biogeography and diversification of Santalales,” PhD. thesis, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciesce, Beijing, China, 2018.

[3] C. T. Le, T. B. Do, T. L. Nguyen, M. A. T. Nguyen, and T. A. Dang, “Exploring the phylogenetic relationship of Santalaceous genera based on intensive molecular data,” Journal of Biology, vol. 41, pp. 221-228, 2019.

[4] J. P. Der, and D. L. Nickrent, “A molecular phylogeny of Santalaceae (Santalales),” Systematics of Botany, vol. 33, pp. 107-116, 2008.

[5] D. L. Nickrent, V. Malécot, R. Vidal-Russell, and J. P. Der, “A revised classification of Santalales,” Taxon, vol. 592, pp. 538-558, 2010.

[6] H. J. Su, J. M. Hu, F. E. Anderson, J. P. Der, and D. L. Nickrent, “Phylogenetic relationships of Santalales with insights into the origins of holoparasitic Balanophoraceae,” Taxon, vol. 64, pp. 491-506, 2015.

[7] P. C. Tam, “Santalaceae,” in Flora Reipublicae Popularis Sinicae, vol. 24, H. S. Kiu and Y. R. Ling, Eds., Beijing: Science Press, 1988, pp. 52-76.

[8] N. Xia, and M. G. Gilbert, “Santalaceae,” in Flora of China, vol. 5, Z. Y. Wu, P. H. Raven and D. Y. Hong, Eds., Beijing: Science Press, St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 2003, pp. 208-219.

[9] A. Drummond, B. Ashton, S. Buxton, M. Cheung, A. Cooper, C. Duran, M. Field, J. Heled, M. Kearse, and S. Markowitz, Geneious version 5.4, 2011.

[10] A. Stamatakis, “RAxML-VI-HPC, maximum likelihood-based phylogenetic analyses with thousands of taxa and mixed models,” Bioinformatics, vol. 2221, pp. 2688-2690, 2006.

[11] A. Stamatakis, P. Hoover, and J. Rougemont, “A Rapid Bootstrap Algorithm for the RAxML Web Servers,” Systematics Biology, vol. 575, pp. 758-771, 2008.

[12] D. Posada, “jModelTest, phylogenetic model averaging,” Molecular Biology and Evolution, vol. 257, pp. 1253-1256, 2008.

[13]. F. Ronquist, and J. P. Huelsenbeck, “MrBayes 3, Bayesian phylogenetic inference under mixed models,” Bioinformatics, vol. 19, pp. 1572-1574, 2003.

[14] A. Rambaut, and A. J. Drummond, “Tracer,” version 1.4. 2007.

[15] C. T. Le, B. Liu, R. L. Barrett, L. M. Lu, J. Wen, and Z. D. Chen, “Phylogeny and a new tribal classification of Opiliaceae (Santalales) based on molecular and morphological evidence,” Journal of Systematics and Evolution, vol. 56, pp. 56-66, 2018.

[16] B. Liu, C. T. Le, R. L. Barrett, D. L. Nickrent, Z. D. Chen, L. M. Lu, and R. Vidal-Russell, “Diversification agrees with emergence of tropical forests and radiation of songbirds,” Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 124, pp. 199-212, 2018.

[17] C. T. Le, V. D. Nguyen, T. X. Do, D. L. Nickrent, Z. D. Chen, L. M. Lu, and R. Vidal-Russell, “Study on morphology and genetics of Scurrula chingii var. yunnanensis H. S. Kiu in C. Y. Wu & H. W. Li,” Proceeding of the 4th national scientific conference on biological research and teaching in Vietnam, 2020, pp. 447-453.

[18] D. L. Nickrent, “Ximeniaceae, Schoepfiaceae, Comandraceae, Thesiaceae, Cervantesiaceae, Santalaceae, Viscaceae,” in Flora of North America, vol. 12, Flora of North America Editorial Committee, Ed., New York: Oxford University Press, 2016, pp. 404-440.

[19] N. H. Xia, “Zhong guo tan xian gke zhi wu ding zheng [Notes on Santalaceae from China],” Acta phytotax sinica, vol. 30, pp. 471 - 472, 1992.

[20] Z. Zhou, J. J Hu, J. Wen, and H. Sun, “Morphometric, phylogenetic and biogeographic analyses of Pyrularia (Santalales), a parasitic disjunct lineage between eastern Asia and eastern North America,” Taxon, vol. 68, pp. 47-71, 2019.

[21] L. L. Zhou, Y. C. F. Su, D. C. Thomas, and R. M. K. Saunders, “Out-of-Africa’ dispersal of tropical floras during the Miocene climatic optimum: Evidence from Uvaria (Annonaceae),” Journal of Biogeography, vol. 39, pp. 322-335, 2012.

[22] D. C. Thomas, L. W. Chatrou, G. W. Stull, D. M. Johnson, D. J. Harris,
U. Thongpairoj, and R. M. K. Saunders, “The historical origins of palaeotropical intercontinental disjunctions in the pantropical flowering plant family Annonaceae,” Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, vol. 17, pp. 1-16, 2015.

[23] M. Q. Yang, D. Z. Li, J. Wen, and T. S. Yi, “Phylogeny and biogeography of the amphi-Pacific genus Aphananthe,PLOS ONE, vol. 12, p. e0171405, 2017.

[24] A. N. Muellner, V. Savolainen, R. Samuel, and M. W. Chase, “The mahogany family “out-of-Africa”: divergence time estimation, global biogeographic patterns inferred from plastid rbcL DNA sequences, extant, and fossil distribution of diversity,” Molecular Biology and Evolution, vol. 40, pp. 236-250, 2006.

[25] J. C. Zachos, M. Pagani, L. Sloan, E. Thomas, and K. Billups, “Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present,” Science, vol. 292, pp. 686-693, 2001.

[26] C.C. Davis, C. D. Bell, P. W. Fritsch, S. Mathews, “Phylogeny of Acridocarpus, Brachylophon (Malpighiaceae): implications for tertiary tropical floras and Afro-asian biogeography,” Evolution, vol. 56, pp. 2395-2405, 2002.

[27] A. Weeks, D. C. Daly, and B. B. Simpson, “The phylogenetic history and biogeography of the frankincense and myrrh family (Burseraceae) based on nuclear and chloroplast sequence data,” Molecular Biology and Evolution, vol. 35, pp. 85-101, 2005.

[28] Y. Song, “Study on growth rhythm and oil properties in the wild Pyrularia edulis in Badagongshan,” Master Thesis, Central South University of Forestry and Technology, Changsha, 2016.

[29] J. Wen, S. Ickert-Bond, Z. L. Nie, and R. Li, “Timing and modes of evolution of eastern Asian-North American biogeographic disjunctions in seed plants,” in Darwin’s heritage today: Proceedings of the Darwin 200 Beijing International Conference, M. Long, H. Gu, and Z. Zhou, Eds., Beijing: Higher Education Press, 2010, pp. 252-269.

[30] N. P. Havill, C. S. Campbell, T. F. Vining, B. LePage, R. J. Bayer, and M. J. Donoghue, “Phylogeny and biogeography of Tsuga (Pinaceae) inferred from nuclear ribosomal ITS and chloroplast DNA sequence data,” Systematic Botany, vol. 33, pp. 478-489, 2008.

[31] Z. L. Nie, J. Wen, and H. Sun. “Phylogeny and biogeography of Sassafras (Lauraceae) disjunct between eastern Asia and eastern North America,” Plant Systematics and Evolution, vol. 267, pp. 191-203, 2007.

[32] Z. L. Nie, J. Wen, H. Azuma, Y. L. Qiu, H. Sun, Y. Meng, W. B. Sun, and E. A. Zimmer, “Phylogenetic and biogeographic complexity of Magnoliaceae in the Northern Hemisphere inferred from three nuclear data sets,” Molecular Biology and Evolution, vol. 48, pp. 1027-1040, 2008.

[33] C. P. Randle, and J. W. Wenzel, “Research note: Deer browsing threatens a locally rare parasitic plant, buffalo nut (Pyrularia pubera Michx.),” Journal of the Pennsylvania Academy of Science, vol. 88, pp. 231-234, 2014.

[34] K. D. Coder, Buffalonut Pyrularia pubera: Tree root parasite, Athens (GA): Warnell School of Forestry & Natural Resources, University of Georgia, 2016.

[35] M. J. Donoghue, and S. A. Smith, “Patterns in the assembly of temperate forests around the Northern Hemisphere,” Philosophical Transactions of The Royal Society B, vol. 359, pp. 1633-1644, 2004.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved