NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ NITRÁT BẰNG THAN SINH HỌC TỪ LỤC BÌNH | Phương | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ NITRÁT BẰNG THAN SINH HỌC TỪ LỤC BÌNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/11/20                Ngày hoàn thiện: 30/01/21                Ngày đăng: 03/02/21

Các tác giả

1. Nguyễn Đạt Phương Email to author, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
2. Đỗ Thị Mỹ Phượng, Trường Đại học Cần Thơ
3. Nguyễn Hữu Chiếm, Trường Đại học Cần Thơ
4. Phạm Ngọc Thoa, Trường Đại học Cần Thơ
5. Lâm Văn Toàn, Trường Đại học Cần Thơ
6. Nguyễn Xuân Lộc, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion nitrát trong dung dịch bằng than sinh học được chế tạo từ lục bình theo các điều kiện bao gồm: pH, khối lượng than sinh học, thời gian tiếp xúc, nồng độ ion NO3- ban đầu. Dữ liệu thực nghiệm được áp dụng cho các mô hình động học biểu kiến bậc 1 và bậc 2; cân bằng hấp phụ theo các mô hình đường đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir và Freundlich. Kết quả dung lượng hấp phụ ion nitrát cực đại của than sinh học lục bình là 5,9597 mg g-1 ở pH = 4; khối lượng than là 1 g; thời gian tiếp xúc là 120 phút và nồng độ ion nitrát trong dung dịch là 50 mg NO3- L-1. Việc loại bỏ ion NO3- phù hợp với cả hai mô hình động học biểu kiến bậc 1 và bậc 2. Đường đẳng nhiệt Langmuir cho thấy sự phù hợp tốt hơn so với đường đẳng nhiệt Freundlich. Tóm lại, than sinh học lục bình có thể được ứng dụng để xử lý ion nitrát trong nguồn nước hay nước thải có chứa ion NO3-.

Từ khóa


Hấp phụ; Freundlich; Langmuir; NO3-; Than sinh học lục bình

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. B. Fidel, D. A. Laird, and K. A. Spokas, “Sorption of ammonium and nitrate to biochars is electrostatic and pH-dependent,” Nature Scientific Reports, vol. 8, no. 1, pp.1-10, 2018.

[2] J. A. Camargo, and Á. Alonso, “Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment,” Environment International, vol. 32, no. 6, pp. 831-849, 2006.

[3] W. K. Lefferts, W. E. Hughes, C. N. White, T. D. Brutsaert, and K. S. Heffernan, “Effect of acute nitrate supplementation on neurovascular coupling and cognitive performance in hypoxia,” Applied Physiology Nutrition and Metabolism, vol. 41, no. 2, pp. 133-141, 2016.

[4] A. Olgun, N. Atar, and S. Wang, “Batch and column studies of phosphate and nitrate adsorption on waste solids containing boron impurity,” Chemical Engineering Journal, vol. 222, pp. 108-119, 2013.

[5] R. Chintala, J. Mollinedo, T. E. Schumacher, S. K. Papiernik, D. D. Malo, D. E.Clay, S. Kumar, and D. W. Gulbrandson, “Nitrate sorption and desorption in biochars from fast pyrolysis,” Microporous Mesoporous Mater, vol. 179, no. 2-13, pp. 250-257, 2013.

[6] C. C. Gunnarsson, and C. M. Petersen, "Water hyacinths as a resource in agriculture and energy production: a literature review," Waste Manag, vol. 27, no. 1, pp. 117-129, 2007.

[7] L. X. Nguyen, P. T. M. Do, C. H. Nguyen, R. Kose, T. Okayama, T. N. Pham, P. D. Nguyen, and T. Miyanishi, “Properties of Biochars Prepared from Local Biomass in the Mekong Delta, Vietnam,” Bioresources, vol. 13, pp. 7325-7344, 2018.

[8] L. Balistrieri, and J. Murray, “The Surface Chemistry of Goethite (a-FeOOH) in Major Ion Seawater,” American Journal of Science, vol. 281, pp. 788-806, 1981.

[9] X. Tan, Y. Liu, G. Zeng, X. Wang, X. Hu, Y. Gu, and Z. Yang, “Application of biochar for the removal of pollutants from aqueous solutions,” Chemosphere, vol. 125, pp. 70-85, 2015.

[10] H. Zhao, Y. Xue, L. Long, and X. Hu, “Adsorption of nitrate onto biochar derived from agricultural residuals,” Water Science &Technology, vol. 77, no. 2, pp. 548-554, 2018.

[11] L. D. Hafshejania, A. Hooshmanda, A. A. Naseria, A. Soltani Mohammadia, F. Abbasi, and A. Bhatnagar, “Removal of nitrate from aqueous solution by modified sugarcane,” Ecological Engineering, vol. 95, pp. 101-111, 2016.

[12] L. Yang, M. Y. I., Ping Xu, X. Zhao, H. Bai, and H. Li, “Characteristics of Nitrate Removal from Aqueous Solution by Modified Steel Slag,” Water, vol. 9, no. 10, p. 757, 2017.

[13] L. Divband, "Removal of nitrate from aqueous solution by modified sugarcane bagasse biochar," Ecological Engineering, vol. 59, pp. 101-111, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved