GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT 1 – CHƯƠNG TRÌNH 2018 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) | Tâm | TNU Journal of Science and Technology

GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG VIỆT 1 – CHƯƠNG TRÌNH 2018 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/11/20                Ngày hoàn thiện: 15/12/20                Ngày đăng: 24/12/20

Các tác giả

Đặng Thị Lệ Tâm Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bình đẳng giới đang là vấn đề được rất nhiều quốc gia quan tâm trong đó có Việt Nam bởi bình đẳng giới là mục tiêu cho sự phát triển bền vững của xã hội, là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự phát triển của mỗi quốc gia. Để thực hiện được mục tiêu về bình đẳng giới thì việc giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là hết sức cần thiết. Sách giáo khoa đóng vai trò đáng kể trong việc xây dựng các chuẩn xã hội và hình thành cách nhìn về bình đẳng giới ở học sinh. Bài viết phân tích nội dung giáo dục bình đẳng giới trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1- bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các kết quả thu được nhờ tổng hợp từ các tài liệu về tâm lý học, phương pháp dạy học Tiếng Việt và trong thực tiễn để góp phần làm rõ định hướng giáo dục vấn đề quan trọng này trong nhà trường Việt Nam trong thời gian tới.


Từ khóa


bình đẳng giới; sách giáo khoa; Tiếng Việt; tiểu học; kết nối tri thức

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. N. D. Tran and T. M. Duong, Discussing legal education. National Political Publishing House, Hanoi, 1995.

[2]. N. A. Pham, "Human Rights in Vietnam Today – Reality and Solutions to Ensure Development," Social Insurance Magazine, vol. 8, no. 104, p. 8, 2007.

[3]. V. D. Nguyen, “Practical problems posed when implementing human rights education activities in Vietnam,” in Human rights education, Theoretical and practical issues, Social Science Publishing House, 2011, pp. 110-117.

[4]. K. V. Vo, Education of human rights, civil rights in our country today - Status and solutions. Social Science Publishing House, Hanoi, 2011.

[5]. Ministry of Education and Training, The project to include human rights content in the education program in the national system, 2017.

[6]. Ministry of Education and Training, Circular No. 33/2017/TT dated 22/12/2007 on promulgating regulations on standards, procedures for compiling and editing textbooks, standards for organizations and individuals compiling textbooks; organizations and activities of the National Council for appraisal of textbooks, 2007.

[7]. M. H. Bui (editor), Vietnamese 1, Knowledge-to-Life Book Set, Episode 1, Education Publishing House, 2020.

[8]. M. H. Bui (editor), Vietnamese 1, Knowledge-to-Life Book Set, Episode 2, Education Publishing House, 2020.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved