GIÁO DỤC Ý THỨC GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | Linh | TNU Journal of Science and Technology

GIÁO DỤC Ý THỨC GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/12/20                Ngày hoàn thiện: 06/02/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

1. Thái Hữu Linh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thanh An, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sự thay đổi của điều kiện kinh tế, xã hội đã làm biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với những giá trị bền vững, tinh hoa của dân tộc là rất quan trọng. Để thực hiện được mục tiêu này, cần phải giáo dục văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông qua việc tích hợp vào một số môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ. Trong đó, giáo dục thông qua môn Giáo dục công dân là một biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Bài viết phân tích nội dung trong chương trình sách giáo khoa môn Giáo dục công dân; tổng hợp một số cách thức tiến hành hoạt động giáo dục thông qua ý kiến góp ý của giáo viên đang giảng dạy Giáo dục công dân tại trường Trung học phổ thông Thái Nguyên. Tác giả đã đưa ra một số cách thức lồng ghép việc giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam qua môn Giáo dục công dân ở trung học phổ thông; đồng thời, đánh giá ý nghĩa của việc giáo dục ý thức của học sinh qua môn học. Bài viết có ý nghĩa lý luận, thực tiễn trong việc trang bị cho sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị, và giáo viên giáo dục công dân ở trung học phổ thông trong việc giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 


Từ khóa


Giáo dục ý thức; Giá trị văn hóa; Văn hóa truyền thống; Giáo dục công dân; Trung học phổ thông

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. H. Pham, “Values education”, Viet Nam Journal of Human Studies, no. 4, pp. 3 - 11, 2008.

[2] C. T. Le, “Traditional cultural values education for the young generation,” Viet Nam Journal of Culture and Art, no. 309, pp. 31-34, 2010.

[3] V. T. Van, Building a lifestyle in Vietnam today. Culture and Information Publishing House, Ha Noi, 2006.

[4] T. H. L. Nguyen, “Applying active teaching methods in teaching civic education 11,” Viet Nam Journal of Education, vol. 2, no. 442, semester 2, pp. 47-49, 2018.

[5] P. H. Hoang, “Organizing experiential activities in civic education in junior high school through teaching field visits,” Journal of Science - Hue University, vol. 6, no. 129, pp. 155-163, 2020.

[6] T. C. Nguyen, Traditional values facing the challenges of globalization, National Political Publishing House, Ha Noi, 2002.

[7] K. C. Nguyen, Life value education and life skills training. Hanoi Publishing House, Ha Noi, 2012

[8] Ministry of Education and Training, Citizen Education Grade 10, 11, 12. Education Publishing House, 2016.

[9] H. L. Thai, and T. A. Tran, “Training skills to organize creative experiment activities in teaching Citizen Education for students of Political Education Department, University of Education - Thai Nguyen University,” Viet Nam Journal of Education, vol. 10, pp. 142-146, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved