VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Hiếu | TNU Journal of Science and Technology

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

Nguyễn Chí Hiếu Email to author, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tóm tắt


Chú trọng dân chủ và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương lớn, lâu dài và quan trọng của Đảng, nhà nước ta bởi vì dân chủ không chỉ là mục tiêu, động lực mà còn là bản chất của chế độ chính trị ở nước ta, bản chất của toàn bộ hệ thống chính trị. Trong điều kiện hiện nay, để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trước hết đòi hỏi hệ thống chính trị các cấp phải phát huy được vai trò của mình trong việc động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân hiểu và nâng cao không ngừng vai trò là chủ và làm chủ của mình.


Từ khóa


Dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, quyền làm chủ của nhân dân.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[3]. Quận ủy Quận 1 - TPHCM, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng, giải pháp năm 2016, 2017, 2018, TPHCM.

[4]. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, 2017, 2018, TPHCM.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved