MỘT CÁCH VIẾT LỊCH SỬ VĂN HỌC PHÁP THỜI ĐƯƠNG ĐẠI | Kiên | TNU Journal of Science and Technology

MỘT CÁCH VIẾT LỊCH SỬ VĂN HỌC PHÁP THỜI ĐƯƠNG ĐẠI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/12/20                Ngày hoàn thiện: 28/12/20                Ngày đăng: 30/12/20

Các tác giả

Phùng Ngọc Kiên Email to author, Viện Văn học

Tóm tắt


Việc viết lại giáo trình đối với lịch sử văn học Việt Nam đặt ra câu hỏi là tại những quốc gia có truyền thống văn học như Pháp, giáo trình lịch sử văn học đã thay đổi như thế nào so với trước kia. Nghiên cứu tiến hành khảo sát, so sánh, phân tích bộ Lịch sử văn học của nhóm giáo sư in năm 2006 tại PUF với bộ sách giáo trình đại học quen thuộc của G. Lanson (1894). Đây là bộ sách của nhà xuất bản chuyên về sách đại học của Pháp. Những phân tích so sánh bộ sách cho thấy bộ sách giáo trình đại học 2006 như một ví dụ tiêu biểu tại Pháp không chỉ tiếp tục sự khách quan khoa học mà Lanson đã đặt ra, mà còn kế thừa những thành tựu lý thuyết của nghiên cứu văn học thế kỷ XX khi 1/rời bỏ đơn vị cơ sở là tác giả hay sự kiện văn học để tập trung vào hệ chủ đề và xu hướng lý thuyết; 2/ không chỉ quan tâm thi pháp mà cả các vấn đề xã hội học và tiếp nhận; 3/ đảm bảo tính chính xác và logic lập luận với các chi tiết nhưng không thiên về hệ thống hóa kiến thức như trước. Như vậy, một giáo trình văn học hiện đại nên chú trọng tới ba tính chất: khách quan, chính xác và có khả năng mở cho suy tư lý thuyết hiện đại.


Từ khóa


lịch sử văn học; giáo trình; Lanson; văn học Pháp; tính hiện đại

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Hue Chi, and Phong Le, “Some problems of literary history when reading “Precis of the literary history of Viet Nam” by the group Le Quy Don,” Literary Research Review, no. 5, pp. 107-112, 1960.

[2]. N. H. Hoang, “To define the methodology of literary history,” Literary Research Review, no. 11, pp. 37-45, 1968.

[3]. S. Le, “Renewing literary history in Russia,” Literary Research Review, no. 2, pp. 30-36, 2001.

[4]. H. C. Nguyen, “Some solutions about methodology of literary history,” Literary Research Review, no. 6, pp. 15-24, 2003.

[5]. L. Phuong, “Subjects and objects in literary history research,” Literary Research Review, no. 5, pp. 32-44, 2005.

[6]. P. T. Loc, “Reading some “literary French history,” Literary Research Review, no. 8, pp. 48-52, 2003.

[7]. N. K. Phung, “E.Auerbach's history of western literature,” Literary Research Review, no. 8, pp. 102-116, 2005.

[8]. T. T. X. Nguyen, “From Lansonism to the teaching of literature in Vietnamese high schools,” Literary Research Review, no. 4, pp. 180-190, 2015.

[9]. E. Auerbach, Mimesis, Ed. Knowledge Publishing House, (in Vietnamese), 2014.

[10]. Lagarde, and Michard, Literary collection, Bordas, 1970.

[11]. J.-C. Darmon, and M. Delon, History of literary France, Quadrige/PUF, 2006.

[12]. P. Bourdieu, The Rules of art, Ed. Knowledge Publishing House, (in Vietnamese), 2018.

[13]. G. Sapiro, The Writers' war. Fayard, 1999.

[14]. A. Compagnon, The Demon of Theory, Ed. University of Education Publishing House, (in Vietnamese), Hanoi, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved