THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Bính | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Bính Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Dương Tố Quỳnh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cùng với các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Thể dục thể thao, chúng tôi đã tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động của các Câu lạc bộ Thể dục thể thao trong Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu hoạt động của các Câu lạc bộ Thể dục thể thao cho thấy: Số lượng các Câu lạc bộ còn ít, hội viên tham gia trong các Câu lạc bộ thấp, phần lớn Câu lạc bộ hoạt động theo hình thức tự quản dưới sự giám sát, hướng dẫn của các giáo viên, huấn luyện viên Thể dục thể thao; tài chính để duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ Thể dục thể thao là từ nguồn đóng góp hội phí hàng tháng của các hội viên. Từ kết quả đánh giá nêu trên sẽ làm cơ sở để đề tài nghiên cứu lựa chọn các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các Câu lạc bộ Thể dục thể thao trong trường, đồng thời nâng cao hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên.

Từ khóa


Thực trạng, Câu lạc bộ, Thể dục thể thao, ngoại khóa, hướng dẫn viên thể thao, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Dương Nghiệp Chí và cộng sự, Đo lường thể thao, Nxb Thể dục thể thao Hà Nội, 2006.

[2]. Nguyễn Xuân Sinh, Lê Văn Lẫm, Lưu Quang Hiệp và Phạm Ngọc Viễn, Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục thể thao. Nxb Thể dục thể thao, Hà Nội, 2006.

[3]. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn, Lý luận và phương pháp thể dục thể thao, Nxb Thể dục thể thao, Hà Nội, 2006.

[4]. Nguyễn Đức Văn, Phương pháp thống kê trong Thể dục thể thao. Nxb Thể dục thể thao, Hà Nội, 2000.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved