ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/11/20                Ngày hoàn thiện: 18/12/20                Ngày đăng: 21/12/20

Các tác giả

1. Hoàng Văn Hùng Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Đỗ Văn Hải, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Đào Thị Ngọc Linh, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Lào Cai là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao với nhiều khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông quốc lộ và tỉnh lộ. Do đó, việc xem xét đánh giá chất lượng môi trường không khí tỉnh Lào Cai nói chung và thành phố Lào Cai nói riêng là một vấn đề cần được quan tâm hiện nay. Nghiên cứu này đã đánh giá chất lượng môi trường không khí và mô phỏng ảnh hưởng của chất lượng không khí tới môi trường xung quanh khu vực thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thông qua công nghệ GIS. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chỉ tiêu không khí vẫn trong tầm kiểm soát, ngoại trừ bụi và tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép vì các hoạt động công nghiệp và sự gia tăng các phương tiện giao thông ở các trục đường chính. Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường không khí của thành phố Lào Cai theo các chỉ tiêu SO2, NO2, CO, bụi, tiếng ồn giúp ta thấy rõ được mức độ ảnh hưởng và khả năng lan truyền của các chỉ tiêu đến khu vực thành phố Lào Cai. Bản đồ này mô tả được bức tranh tổng hợp dễ hiểu, trực quan về chất lượng môi trường không khí, phục vụ cho quá trình quản lý, giám sát và quy hoạch môi trường. 


Từ khóa


GIS; bản đồ; ô nhiễm; không khí; Lào Cai

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. H. V. Hoang, and N. V. Nguyen, “Assessing the current situation and building air quality map of the area of Vinh Yen city, Vinh Phuc province,” Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 9, pp. 35-40, 2013.

[2]. M. P. Do, “Assessing the current state of air quality and developing an air quality map in the area of Tuyen Quang city, Tuyen Quang province,” Graduate thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2013.

[3]. H. V. Hoang, and A. N. Nguyen, “Research to build a program to calculate the concentration of pollutants in the air environment based on Gaussian diffusion formula using Visual Bassic language,” Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 9, pp. 75-81, 2013.

[4]. H. V. Hoang, N. T. H. Nguyen, T. B. L. Ngo, and H. Nguyen, “Application of GIS technology in dust management and simulation of air pollution in Khanh Hoa coal mine, Thai Nguyen province,” Journal of Science and Technology, vol. 132, no. 2, pp. 135-140, 2015.

[5]. Center for monitoring and technology and environment of Lao Cai province, Report on environment and environmental management in Lao Cai city in 2019, 2019.

[6]. Ministry of Natural Resources and Environment, National Technical Regulation on Ambient Air Quality, 2013.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved