NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/11/20                Ngày hoàn thiện: 18/12/20                Ngày đăng: 21/12/20

Các tác giả

1. Hoàng Văn Hùng Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Đỗ Văn Hải, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Phạm Vinh Hạnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Trong những năm qua, việc triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bảo Thắng nói riêng đã đem lại hiệu quả to lớn đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn bộc lộ một số tồn tại, do đó nghiên cứu tập trung đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, nghiên cứu đã sử dụng phần mềm Primer 5.0 để phân tích và xử lý số liệu sở cấp và thứ cấp. Kết quả tổng số tiền thu được của 3 dự án trên địa bàn nghiên cứu là 11.686.910.000 đồng, cao hơn 3.033.070.000 đồng so với giá quy định của nhà nước. Đồng thời xác định 22 yếu tố ảnh hưởng tới công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bảo Thắng, trong đó đã xác định có 4 yếu tố ảnh hưởng nhất tới công tác đấu giá đó là (10) chịu tác động khi bỏ bán đấu giá, (17) ảnh hưởng của đấu giá tới nhu cầu nhà ở, (4) thỏa đáng của chính sách đền bù, (18) hiệu quả của đấu giá. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai.


Từ khóa


Đấu giá; quyền sử dụng đất; Lào Cai; dự án; Bảo Thắng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. D. Nguyen, “Evaluation of the effectiveness of the auction of residential land use rights in a number of projects in Vinh city, Nghe An province,” Master thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2017.

[2]. T. Y. Tran, “Evaluate the effectiveness of land use right auction of a number of projects in Ha Long city, Quang Ninh province,” Master thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2014.

[3]. T. T. H. Phan, and T. K. Pham, “Study on factors affecting the results of land use auction of some projects in Gia Vien district, Ninh Binh province,” Journal of Agriculture and Rural Development, no. 24/2017, pp. 19-27, 2017.

[4]. People's Committee of Lao Cai province, Promulgating regulations on auction of land use rights for collection or lease in Lao Cai province. Decision No. 15/2016/ QD-UBND dated 16/3/2016 of the People's Committee of Lao Cai province, 2016.

[5]. T. T. H. Vu, “A research on impacts influencing the auction quality on land use rights in Uong Bi city, Quang Ninh province,” Forestry science and technology, no. 1-2015, pp. 125-132, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved