VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ NGHỆ THUẬT TẠO LỰC, LẬP THẾ TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ GÌN AN NINH, TRẬT TỰ | Toàn | TNU Journal of Science and Technology

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ NGHỆ THUẬT TẠO LỰC, LẬP THẾ TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ GÌN AN NINH, TRẬT TỰ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

Vũ Hoàng Toàn Email to author, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tóm tắt


Trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu phải đấu tranh chống lại sự xâm lược của những nước có nền công nghiệp, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, quân đội được trang bị hiện đại như Pháp và Mỹ, “bài toán” về sự chênh lệch lực lượng được đặt ra đối với các nhà quân sự Việt Nam. Hồ Chí Minh - nhà chiến lược quân sự đại tài - đã thay đổi cán cân giữa địch và ta với việc kế thừa và đưa nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới, trong đó nổi bật lên nghệ thuật tạo lực, lập thế, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Trong điều kiện hiện nay, quan điểm Hồ Chí Minh về nghệ thuật tạo lực, lập thế vẫn còn ý nghĩa quan trọng và nên được vận dụng trong sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự.


Từ khóa


Tạo lực, lập thế, Hồ Chí Minh, an ninh, trật tự.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Hùng Hậu, Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.2, 2011.

[3]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.3, 2011.

[4]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.7, 2011.

[5]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.15, 2011.

[6]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.1, 2011.

[7]. Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, 2003.

[8]. http://vinhuni.edu.vn/tin-tuc-su-kien/seo/hoi-nghi-lan-thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xi-thao-luan-va-nhat-tri-ban-hanh-nghi-quyet-ve-doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-va-dao-tao-41868, đăng ngày 10/10/2013, truy cập ngày 10/02/2018.

[9]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

[10]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, t.5, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved