TÍNH TOÁN VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP XÉT ĐẾN TÍNH NGẪU NHIÊN CỦA PHỤ TẢI | Thắng | TNU Journal of Science and Technology

TÍNH TOÁN VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP XÉT ĐẾN TÍNH NGẪU NHIÊN CỦA PHỤ TẢI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 22/03/19

Các tác giả

1. Vũ Văn Thắng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Viên, Công ty Điện lực Bắc Kạn
3. Triệu Đức Tụng, Công ty Điện lực Bắc Kạn

Tóm tắt


Nghiên cứu này giới thiệu phương pháp tính toán vị trí và dung lượng bù tối ưu của tụ điện xét đến tính ngẫu nhiên của phụ tải và thông số tiêu chuẩn của thiết bị bù trong lưới điện phân phối (LĐPP). Hàm mục tiêu cực tiểu tổn thất điện năng trong khoảng thời gian xét được đề xuất với các ràng buộc đảm bảo yêu cầu vận hành của LĐPP như giới hạn điện điện áp nút, giới hạn công suất truyền tải của đường dây và ràng buộc cân bằng công suất nút. Chương trình tính toán được lập bằng ngôn ngữ lập trình the general algebraic modeling system (GAMS) và tính toán kiểm tra trên LĐPP qui mô lớn. Kết quả tính toán được so sánh với phương pháp tính toán bù theo tải xác định để đánh giá hiệu quả của mô hình đề xuất.

Từ khóa


Tối ưu, Tụ điện, Tổn thất điện năng, Tải ngẫu nhiên, LĐPP, GAMS

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved