NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN CHỈ THỊ VÀO GIỐNG DƯA CHUỘT CHOKA F1 | Trang | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ CHUYỂN GEN CHỈ THỊ VÀO GIỐNG DƯA CHUỘT CHOKA F1

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/01/21                Ngày hoàn thiện: 18/01/21                Ngày đăng: 20/01/21

Các tác giả

1. Hoàng Thị Huyền Trang, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Hoàng Khánh Linh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
3. Nguyễn Thị Linh, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Trịnh Đình Duy, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Lê Thị Như Thảo, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6. Phạm Bích Ngọc, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8. Đỗ Tiến Phát Email to author, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích phát triển quy trình tái sinh và chuyển gen thông qua vi khuẩn A. tumefaciens ở cây dưa chuột tạo cơ sở cho nghiên cứu chuyển các gen mục tiêu mang các tính trạng quý cũng như chỉnh sửa hệ gen trên các giống dưa chuột tại Việt Nam. Trong quy trình này, điều kiện khử trùng phù hợp là sử dụng NaClO 15% trong thời gian 15 phút. Tỉ lệ mẫu tạo đa chồi đạt 61,76% và số chồi trung bình đạt 2,45 chồi/ cụm mẫu cấy trên môi trường MS  bổ sung 1,5 mg/L BAP và 1 mg/L ABA. Tỷ lệ chồi phát sinh rễ và tạo cây hoàn chỉnh dao động từ 45% đến 85% trên môi trường cơ bản MS với 20 g/L sucrose. Cây con được chuyển ra, thích nghi và sinh trưởng trong điều kiện nhà lưới đạt tỷ lệ sống 66,67% trên giá thể vermiculite. Thành phần môi trường và các bước tái sinh được sử dụng trong biến nạp gen chỉ thị gus vào giống dưa chuột Choka F1 thông qua vi khuẩn A. tumefaciens. Sự có mặt và biểu hiện của gen chỉ thị gus trong các dòng dưa chuột chuyển gen được khẳng định thông qua phản ứng PCR với cặp mồi đặc hiệu và phương pháp nhuộm GUS, tỷ lệ chuyển gen bước đầu ghi nhận đạt 9,44%.


Từ khóa


Dưa chuột; Tái sinh; A. tumefaciens; Chuyển gen; Choka F1

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] FAOSTAT, 2018. [Online]. Available: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC. [Accessed Sept. 14, 2020].

[2] General Statistics Office of Vietnam, "Statistical yearbook", 2019. [Online]. Available: https://www.gso.gov.vn/en/data-and-statistics/2020/09/statistical-yearbook-2019/. [Accessed Sept. 14, 2020].

[3] T. T. Cuc, H. H. An, and N. T. B. Ha, The vegetable curriculum. Agricultural Publishing House, Hanoi, 2000, pp. 262-233.

[4] N. Gupta, M. Rathore, and D. Goyary, "Marker-free transgenic cucumber expressing Arabidopsis cbf1 gene confers chilling stress tolerance," Biologia plantarum, vol. 56, pp. 57-63, 2012.

[5] T. K. Thi, "Research on characteristics of some cucumber varieties and their application in the breeding work in the Red River Delta," Doctoral thesis in Agriculture, Vietnam Agricultural Technical University, 1985.

[6] Y. Tabei, S. Kitade, and Y. Nishizawa, "Transgenic cucumber plants harboring a rice chitinase gene exhibit enhanced resistance to gray mold (Botrytis cinerea)," Plant Cell Reports, vol. 17, pp. 159-164, 1998.

[7] Z. Zhang, X. Li, and S. Ma, "A Protocol for Agrobacterium-mediated Transformation of Cucumber (Cucumis sativus L.) from cotyledon explants", Protocol Exchange, 2017. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/protex.2017.107. [Accessed Sept. 14, 2020].

[8] R. C. Gardner, "Gene transfer into tropical and subtropical crops," Scientia horticulturae, vol. 55, pp. 65-82, 1993.

[9] G. Fang, and R. Grumet, "Agrobacterium tumefaciens mediated transformation and regeneration of muskmelon plants," Plant cell reports, vol. 9, pp. 160-164, 1990.

[10] A. J. Trulson, R. B. Simpson, and E. A. Shahin, "Transformation of cucumber (Cucumis sativus L.) plants with Agrobacterium rhizogenes," Theoretical and applied genetics, vol. 73, pp. 11-15, 1986.

[11] S. Wang, S. S. Ku, and X. Ye, "Current status of genetic transformation technology developed in cucumber (Cucumis sativus L.)," Journal of Integrative Agriculture, vol. 14, pp. 469-482, 2015.

[12] T. Murashige, and F. Skoog, "A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures," Physiologia Plantarum, vol. 15, pp. 473-497, 1962.

[13] R. A. Jefferson, T. A. Kavanagh, and M. W. Bevan, "GUS fusions: beta-glucuronidase as a sensitive and versatile gene fusion marker in higher plants," EMBO J., vol. 6, pp. 3901-3907, 1987.

[14] J. J. Doyle, and J. L. Doyle, "Isolation of plant DNA from fresh tissue," Focus, vol. 12, pp. 39-40, 1990.

[15] P. T. Quyen, N. T. T. Thao, and H. N. M. Nghia, "Optimization of factors affecting Agrobacterium-mediated transformation of Cucumber (Cucumis sativus L.)," Conference proceedings of National Biotechnology Conference 2020, 2020, pp. 29-34.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved