DẪN LIỆU VỀ THÂN MỀM Ở CẠN (MOLLUSCA: GASTROPODA) TẠI TỈNH LAI CHÂU | Sáng | TNU Journal of Science and Technology

DẪN LIỆU VỀ THÂN MỀM Ở CẠN (MOLLUSCA: GASTROPODA) TẠI TỈNH LAI CHÂU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/01/21                Ngày hoàn thiện: 06/03/21                Ngày đăng: 15/03/21

Các tác giả

1. Đỗ Đức Sáng Email to author, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
2. Đỗ Hải Lan, Trường Đại học Tây Bắc

Tóm tắt


Tỉnh Lai Châu có vị trí quan trọng, thuộc vùng Tây Bắc, một trong số những điểm nóng về đa dạng sinh học của Việt Nam, với sự đa dạng và phong phú về các sinh cảnh đá vôi. Tuy vậy, các dẫn liệu về đa dạng sinh học tại Lai Châu còn hạn chế. Để giải quyết khoảng trống về sự hiểu biết này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát các loài Thân mềm ở cạn tại các sinh cảnh khác nhau, như rừng trên núi đá vôi, núi đá vôi lập, hang động,... Nghiên cứu này cung cấp một danh sách kiểm tra cập nhật các loài Thân mềm ở cạn được tìm thấy ở 15 điểm khảo sát thực địa tại Lai Châu. Tổng cộng phát hiện 84 loài và phân loài, thuộc 51 giống, 21 họ, 3 phân lớp, trong đó ghi nhận mới 4 giống (Amphidromus, Meghimatium, Succinea, Valiguna) và 34 loài cho tỉnh Lai Châu. Các họ đa dạng về loài và giống gồm Camaenidae (9 giống, 18 loài), Ariophantidae (5 giống, 9 loài), Cyclophoridae (4 giống, 9 loài), Achatinidae, Clausiliidae (4 giống, 7 loài), Streptaxidae (4 giống, 6 loài), Pupinidae (3 giống, 6 loài). Sinh cảnh rừng trên núi đá vôi có thành phần loài chiếm ưu thế so với rừng trên núi đất (19 loài, 22,61%), đất canh tác và khu dân cư (9 loài, 10,71%). Những phát hiện này sẽ là thông tin quan trọng cho công tác bảo tồn đa dạng Thân mềm ở cạn tại khu vực nghiên cứu.


Từ khóa


Đa dạng sinh học; Bảo tồn; Ốc cạn; Hệ thống học; Tây Bắc

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. S. Do and V. N. Do, “Data on terrestrial snails (Mollusca: Gastropoda) along Đà River’s section, which passes through Son La and Hoa Binh,” VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, vol. 30, no. 3, pp. 27-36, 2014.

[2] H. Nordsieck, “Clausiliidae of Vietnam with the description of new taxa (Gastropoda: Stylommatophora),” Archiv für Molluskenkunde, vol. 140, no. 2, pp. 149-173, 2011.

[3] A. Bavay and Ph. Dautzenberg, “Description de coquilles nouvelles de lIndo-Chine,” Journal de Conchyliologie, vol. 57, pp. 81-105, 163-206, 279-288, 1909.

[4] A. Bavay and P. Dautzenberg, “Description de coquilles nouvelles de ľIndo-Chine,” Journal de Conchyliologie, vol. 60, pp. 1-54, 1912.

[5] B. Páll-Gergely, Z. Fehér, A. Hunyadi, and T. Asami, “Revision of the genus Pseudopomatias and its relatives (Gastropoda: Cyclophoroidea: Pupinidae),” Zootaxa, vol. 3937, pp. 1-49, 2015.

[6] B. Páll-Gergely, A. Hunyadi, D. S. Do, F. Naggs, and T. Asami, “Revision of the Alycaeidae of China, Laos and Vietnam (Gastropoda: Cyclophoroidea) I: The genera Dicharax and Metalycaeus,” Zootaxa, vol. 4331, pp. 1-124, 2017.

[7] D. S. Do and V. N. Do, “Family Cyclophoridae in Vietnam (Gastropoda: Cyclophoroidea): the genus Cyclophorus Montfort, 1810,” Ruthenica, vol. 29, pp. 1-53, 2019.

[8] A. A. Schileyko, “Treatise on recent terrestrial pulmonate molluscs: Rhytididae; Chlamydephoridae; Systrophiidae; Haplotrematidae; Streptaxidae; Spiraxidae; Oleacinidae; Testacellidae,” Ruthenica, Supplement 2, Part 6, pp. 731-880, 2000.

[9] K. Inkhavilay, T. Siriboon, C. Sutcharit, B. Rowson, and S. Panha, “The first revision of the carnivorous land snail family Streptaxidae in Laos, with description of three new species (Pulmonata, Stylommatophora, Streptaxidae),” ZooKeys, vol. 589, pp. 23-53, 2016.

[10] D. S. Do, “Fauna of the terrestrial Gastropod from Son La province” (in Vietnamese), Doctoral Dissertation, Hanoi National University of Education, 150 pp, 2016.

[11] Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam, Regulation on criteria for determination and issuin a list of invasive alien species (in Vietnamese), No: 35/2018/TT-BTNMT 28/12, 2018.

[12] G. Sherley, Invasive species in the Pacific: A technical review and draft regional strategy, SPREP, Apia Samoa, pp. 1-190, 2000.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved