SONG SONG HÓA VIỆC CHỌN TÂM VÀ TÍNH VÉC TƠ TRỌNG SỐ CHO PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

SONG SONG HÓA VIỆC CHỌN TÂM VÀ TÍNH VÉC TƠ TRỌNG SỐ CHO PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 22/03/19

Các tác giả

1. Đặng Thị Oanh Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Mạnh Tưởng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, phương pháp không lưới RBF-FD (Radial Basis Function - Finite difference) giải phương trình đạo hàm riêng đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Phương pháp này hiệu quả đối với những bài toán có miền hình học phức tạp, hàm có độ dao động lớn hoặc không gian nhiều chiều, bởi tính mềm dẻo của nội suy RBF. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của phương pháp này là thời gian chọn tâm và tính véc tơ trọng số khá cao. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi giới thiệu phương pháp song song hóa thuật toán chọn tâm và  tính véc tơ trọng số cho phương pháp không lưới RBF-FD giải phương trình Poisson. Kết quả thử nghiệm cho thấy, khi kích thước dữ liệu của bài toán tăng lên, việc song song hóa thuật toán chọn tâm và tính véc tơ trọng số đã cải thiện đáng kể thời gian tính toán.

Từ khóa


Tính toán song song; Phương pháp RBF-FD; Không lưới; Phương pháp phần tử hữu hạn

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved