BIẾN ĐỔI ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI Ở LOÀI GLOSSOGOBIUS PARSIPAPILLUS PHÂN BỐ DỌC SÔNG HẬU, TỪ CẦN THƠ ĐẾN SÓC TRĂNG | Quang | TNU Journal of Science and Technology

BIẾN ĐỔI ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI Ở LOÀI GLOSSOGOBIUS PARSIPAPILLUS PHÂN BỐ DỌC SÔNG HẬU, TỪ CẦN THƠ ĐẾN SÓC TRĂNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/01/21                Ngày hoàn thiện: 02/03/21                Ngày đăng: 05/03/21

Các tác giả

1. Đinh Minh Quang Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
2. Nguyễn Hữu Đức Tôn, Trường Đại học Cần Thơ
3. Nguyễn Thị Kiều Tiên, Trường THPT An Khánh - Cần Thơ

Tóm tắt


Nghiên cứu này cung cấp dữ liệu về biến đổi đặc điểm hình thái của loài Glossogobius sparsipapillus ở Đồng bằng sông Cửu Long. Một tập hợp 355 cá thể, gồm 155 cá cái và 200 cá đực, được thu thập từ Cái Răng, tỉnh Cần Thơ và Long Phú, tỉnh Sóc Trăng từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 để phân tích hình thái. Các phân tích thống kê cho thấy chiều dài tổng (TL) của cá có mối quan hệ chặt chẽ với chiều dài chuẩn (SL), chiều cao cơ thể (BH) và chiều dài đầu (HL) do các giá trị r2 cao của các phép hồi quy, ví dụ SL = aTLb, HL = aTLb và BD = aTLb (r2 > 0,666 cho mọi trường hợp). Các giá trị độ dốc (b) hồi quy TL-SLTL-HL cho thấy A-I ở đực nhưng IA+ ở cái tương ứng; trong khi đó b của hồi quy TL-HL cho cùng kết quả ở hai giới tính (A-). Nó chỉ ra rằng giới tính cá có thể được xác định từ các hồi quy TL-SLTL-BH. Sự thành thục của cá có thể được ước tính từ ba hồi quy khi giá trị b hiển thị I ở cá trưởng thành nhưng A ở cá chưa trưởng thành. Các hồi quy TL-HLTL-BH có thể được sử dụng để đánh giá thời gian và địa điểm đánh bắt cá vì các giá trị b thay đổi theo các mùa và địa điểm khác nhau. Kết quả cho thấy chúng ta có thể sử dụng SLBL để xác định giới tính cá; SL, BLHL để xác nhận thời điểm, địa điểm đánh bắt cá và thời điểm cá trưởng thành.

Từ khóa


Cá bống; Cần Thơ; Đặc điểm hình thái; Glossogobius sparsipapillus; Sóc Trăng

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] P. Akihito, and K. Meguro, "Glossogobius sparsipapillus, a new species of goby from Viet Nam," Japanese Journal of Ichthyology, vol. 23, pp. 9-11, 1976.

[2] V. H. Nguyen, Freshwater fish of Viet Nam. Agriculture Publishing House, III, Ha Noi (In Vietnamese), 2005.

[3] D. D. Tran, K. Shibukawa, T. P. Nguyen, P. H. Ha, X. L. Tran, V. H. Mai, and K. Utsugi, Fishes of Mekong Delta, Vietnam. Can Tho University Publisher, Can Tho, 2013.

[4] T. H. D. Nguyen, H. T. T. Nguyen, T. C. Tran, Y. T. N. Nguyen, and Q. M. Dinh, "Morphometric and meristic variations of Glossogobius sparsipapillus along the coastline in the Mekong Delta, Vietnam," International Journal of Zoology and Animal Biology, vol. 3, pp. 1-9, 2020, doi: 10.23880/izab-16000211.

[5] Q. M. Dinh, "A preliminary study on length - weight relationship of the Linecheek tank goby," Hanoi Pedagogical University 2 Journal of Science, vol. 37, pp. 52-57, 2015.

[6] H. D. T. Nguyen, T. T. H. Nguyen, C. C. Tran, T. N. Y. Nguyen, and Q. M. Dinh, "Ovarian development, spawning characteristics, size at first mature and fecundity of Glossogobius sparsipapillus (Gobiiformes: Gobiidae) living along estuarine and coastal regions in the Mekong Delta, Vietnam," Acta Zoologica Bulgarica, Inpress, pp. 1-8, 2020.

[7] H. D. T. Nguyen, T. T. H. Nguyen, C. C. Tran, H. T. Dang, T. N. Y. Nguyen, and Q. M. Dinh, "Morphological and histological characteristics of testis of the goby Glossogobius sparsipapillus living from coastal Estuaries from Bac Lieu to Ca Mau," VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, vol. 35, pp. 81-87, 2019, doi: 10.25073/2588-1140/vnunst.4958.

[8] C. C. Tran, H. D. T. Nguyen, T. T. H. Nguyen, and M. Q. Dinh, "Gastrointestinal tract morphology and Clark index of the Linecheek tank goby Glossogobius sparsipapillus caught from coastal estuaries of Bac Lieu and Ca Mau Provinces," Vietnam Agricultural Science Journal, Inpress, pp. 1-10, 2020.

[9] T. Le, M. T. Nguyen, V. P. Nguyen, D. C. Nguyen, X. H. Pham, T. S. Nguyen, V. C. Hoang, P. L. Hoang, H. Le, and N. C. Dao, Provinces and City in the Mekong Delta Geography of Provinces and Cities in Vietnam. Education Publishing House, Ha Noi, 2006, pp. 49-94.

[10] T. H. D. Nguyen, Q. M. Dinh, "Otolith dimensions and their relationship with the size of Glossogobius sparsipapillus fish along the coastline of Mekong Delta, Vietnam," Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, vol. 24, pp. 525-533, 2020, doi: 10.21608/ejabf.2020.86013.

[11] S. K. Daud, M. Mohammadi, S. S. Siraj, and M. P. Zakaria, "Morphometric analysis of Malaysian oxudercine goby, Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770)," Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, vol. 28, pp. 121-134, 2005.

[12] G. Minos, L. Kokokiris, and M. Kentouri, "Allometry of external morphology and sexual dimorphism in the red porgy (Pagrus pagrus)," Belgian Journal of Zoology, vol. 138, pp. 90-94, 2008.

[13] A. Obi, "Sex determination in Heterotis niloticus (Cuvier 1829) based on morphometric features," SSET: An International Journal (Series B), vol. 6, pp. 22-30, 2010.

[14] Y. -J. Kim, C. -I. Zhang, I. -S. Park, J. -H. Na, and P. Olin, "Sexual dimorphism in morphometric characteristics of Korean chub Zacco koreanus (Pisces, Cyprinidae)," Journal of Ecology and Environment,vol. 31, pp. 107-113, 2008.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3945

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved