ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA HỌC SINH LỚP 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN | Tú | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA HỌC SINH LỚP 1 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/01/21                Ngày hoàn thiện: 03/03/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

1. Trần Thị Tú Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Nhạc, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trò chơi vận động đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tinh thần và thể chất của học sinh tiểu học. Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực thể dục thể thao, bài báo đã xác định được 20 trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh tiểu học khối lớp 1 và tổ chức thực nghiệm trong thực tiễn. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh: Sau 1 năm học thực nghiệm, các chỉ số đánh giá thể lực của học sinh đã thấy rõ sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, thể hiện ttính > tbảng ở ngưỡng xác xuất P < 0,05 ở tất cả các chỉ tiêu kiểm tra trên cả đối tượng nam và nữ học sinh. Điều đó chứng tỏ, trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm tăng trưởng tích cực và cao hơn hẳn nhóm đối chứng, đặc biệt học sinh nhóm thực nghiệm rất yêu thích các trò chơi vận động đã được lựa chọn.


Từ khóa


Giáo dục thể chất; Trò chơi vận động; Học sinh tiểu học; Trình độ thể lực; Thể dục thể thao

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Education and Training, Education Law. National Political Publishing House, Hanoi, 2000.

[2] Ministry of Education and Training, General education program, elementary level. Education Publishing House, Hanoi, 2006.

[3] V. P. Thong, Sports Games and Entertainment. Sports Publishing House, Hanoi, 1999.

[4] D. T. Lam, Organized for elementary school students to have fun in the middle of a class. Education Publishing House, Hanoi, 2005.

[5]. H. N. Hop and D. N. Quang, Out-of-class-time education at primary schools, Pedagogical University I, Hanoi, 1995.

[6] T. T. Tu, A. L. Tho, and T. Trung, “The situation of physical education at primary schools in Thai Nguyen province,” Journal of Sports Training and Coaching - Bac Ninh Sport University, no. 3, pp. 42-47, 2018.

[7] T. T. Tu, "The situation of using movement games in primary schools in Thai Nguyen province," Journal of Sports Science, Sports Science Institute, Hanoi, no. 3, pp. 71-74, 2018.

[8] T. T. Tu, “Applying physical games in extracurricular lessons in order to develop physical health for the primary students in the northeastern mountainous area of Viet Nam,” International Journal of Physical Education, Sports and Health, vol. 7, no. 1, pp. 100-104, 2020.

[9] T. T. Tu, “Assessing the physical strength development of the 3rd grade primary school student in Thai Nguyen Province, Viet Nam through the use of sports games: A branched study,” International Journal of Physical Education, Sports and Health, vol. 7, no. 2, pp. 249-253, 2020.

[10] T. T. Tu, “Select and apply motion games during extracurricular hours for elementary school students in grade 2 in Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, no. 08, pp. 205-209, 2019.

[11] Ministry of Education and Training, Decision No. 53/2008/QDBGD-DT Promulgating regulations on the assessment and grading of students' physical strength, Hanoi, September 18, 2008.

[12] X. N. Sinh, Curriculum for physical training and sports. Sports Publishing House, Hanoi, 1999.

[13] D. T. Lam, 100 Sports Games for elementary school students. Publisher of Pedagogical University, Hanoi, 1997.

[14] N. Toan and A. L. Tho, 136 games of Vietnamese and Asian folk movement. Young Publishing House, Hanoi, 1999.

[15] X. P. Kieu, Curriculum on probability and statistics. Education Publishing House, Hanoi, 2006.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved