MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Vân | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Ngô Thị Thùy Vân Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thành Thế, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu khoa học là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình đào tạo ở các trường Đại học và Cao đẳng, đây cũng là hình thức dạy học đặc thù nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ như hiện nay. Chính vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên rất quan tâm và khuyến khích cán bộ giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học, bởi đây là công việc cấp thiết trong bối cảnh Khoa đang dần được nâng cấp, phát triển thành trường Đại học. Tuy nhiên, số lượng đề tài nghiên cứu và đặc biệt là chất lượng các công trình khoa học của sinh viên còn nhiều hạn chế. Bài viết nghiên cứu thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Ngoại ngữ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.


Từ khóa


nghiên cứu khoa học; Khoa Ngoại ngữ; sinh viên; thực trạng; giải pháp.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Quyết định số 705/QĐ-ĐHTN ban hành ngày 18/04/2018 về việc sửa đổi, bổ sung sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN giai đoạn 2015-2020.

[2] Chuyên mục ba công khai tại website: http://sfl.tnu.edu.vn

[3] Báo cáo kết quả hoạt động NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa ngoại ngữ giai đoạn 2012-2018 (Tổ QLKH&HTQT).


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved