PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH | Tiến | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Phạm Văn Tiến Email to author, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ
2. Nguyễn Thị Thùy Dung, Trường Đại học Lâm nghiệp
3. Phạm Công Ngọc, Trường Đại học Lâm nghiệp

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân trên cơ sở tiến hành khảo sát 90 đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế tính đến tháng 12/2017 là 89,61%. Có 6 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến công tác phát triển Bảo hiểm y tế tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình: (1) Nhóm yếu tố thuộc về sự tham gia của hệ thống chính trị; (2) Nhóm yếu tố liên quan đến công tác tuyên truyền; (3) Nhóm yếu tố liên quan đến trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác Bảo hiểm y tế; (4) Chất lượng công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế; (5) Các quy định về thủ tục trong thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế; (6) Khả năng kinh tế của người dân. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.


Từ khóa


Bảo hiểm y tế; phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân; khám chữa bệnh; Bảo hiểm xã hội; huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Quyết định số 538/QĐ-TTg (2013), Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

[2]. BHXH huyện Lương Sơn (2015), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2015.

[3]. BHXH huyện Lương Sơn (2016), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2016.

[4]. BHXH huyện Lương Sơn (2017), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2017.

[5]. Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2008), Luật Bảo hiểm y tế năm 2008.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved