ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG VÀ HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY SƯA (DABEGIA TONKINENSIS PRAIN) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM | Thuận | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG VÀ HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY SƯA (DABEGIA TONKINENSIS PRAIN) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Đào Hồng Thuận Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên,
2. Đàm Văn Vinh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên,
3. Đào Thị Thu Hương, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định được chế độ che sáng phù hợp và công thức thành phần hỗn hợp ruột bầu thích hợp đối với cây Sưa trong giai đoạn vườn ươm. Thí nghiệm che sáng (thí nghiệm 1) gồm bốn công thức: CT1 (che sáng 75%); CT2 (che sáng 50%); CT3 (che sáng 25%); CT4 (không che sáng). Thí nghiệm xác định thành phần hỗn hợp ruột bầu (thí nghiệm 2) gồm bốn công thức: CT1 (không có phân); CT2 (98% đất + 2% NPK); CT3 (88% đất + 2% NPK + 10% phân vi sinh); CT4 (78% đất + 2% NPK + 20% phân vi sinh). Kết quả nghiên cứu cho thấy công thức hai (che sáng 25%) và công thức ba (88% đất + 2% NPK + 10% phân vi sinh) cho cây Sưa đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt trong giai đoạn vườn ươm và tỷ lệ xuất vườn cao.

Từ khóa


cây Sưa, vườn ươm, che sáng, ruột bầu, tỷ lệ sống, xuất vườn

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved