PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU | Nhã | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Đỗ Thị Hòa Nhã Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Hà, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực mở rộng và dữ liệu mảng để phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam, nước đang phát triển, sang EU, thị trường phát triển cao, trong giai đoạn 2005-2016. Kết quả ước lượng mô hình chỉ ra rằng các yếu tố: GDP bình quân đầu người, dân số, chất lượng thể chế và việc gia nhập WTO có tác động cùng chiều, trong khi đó, khoảng cách địa lý, khoảng cách công nghệ có tác động ngược chiều tới kim ngạch xuất khẩu nông sản. Từ đó, bài nghiên cứu đã đề xuất một số gợi ý giải pháp để phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường EU trong giai đoạn tiếp theo.


Từ khóa


Xuất khẩu nông sản, Việt Nam, thị trường EU, dữ liệu mảng, mô hình trọng lực mở rộng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Cơ sở Thống kê dữ liệu Thương mại tiêu dùng của Liên Hợp Quốc, https://wits.world bank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx, truy cập ngày 10/10/2018.

[2]. Timbergen, Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economics Policy, New York: Twentieth Century Fund, 1962.

[3]. Poyhonen P., “A tentative Model for the volume of Trade between Countries”, Weltwirtschaftli-ches Archiv, 90, pp. 93 – 99, 1963.

[4]. Do Tri Thai, A gravity model for trade between Vietnam and twenty-three European countries, Dalarma University, School of Technology and Business Studies, Economics, 2006.

[5]. Rahman M.M., A panel data analysis of Bangladesh’trade: the gravity model approach, University of Sydney, 2003.

[6]. Đỗ Thị Hòa Nhã, Các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Thái Nguyên, 2018.

[7]. Eyayu, “Determinants of Agicultural Export in Sub-Saharan Africa: Evidence from Panel Study”, American Journal of Trade and Policy, 1(3), pp.13-22, 2014.

[8]. Filippini C., Moloni V., “The determinants of East Asian trade flows: a gravity equation approach”, Journal of Asian Economics, 14, pp.695-711, 2003.

[9]. Từ Thúy Anh, Đào Nguyên Thắng, “Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ tập trung thương mại của Việt Nam với Asean+3”, Bài nghiên cứu NC-05/2008, Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2008.

[10]. Diễn đàn kinh tế thế giới, Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu giai đoạn 2005-2016.

[11]. http://www.timeanddate.com, truy cập ngày 03 tháng 12 năm 2018.

[12]. http://luatsungaynay.vn/news/Thoi-su-trong-nuoc/Chat-luong-the-che-quyet-dinh-nang-luc-canh-tranh-688/, truy cập ngày 03 tháng 12 năm 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved