ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM CHỦ CHỐT THÔNG QUA BỘ CHỈ SỐ TEIDI | Nam | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM CHỦ CHỐT THÔNG QUA BỘ CHỈ SỐ TEIDI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/02/21                Ngày hoàn thiện: 06/04/21                Ngày đăng: 30/04/21

Các tác giả

Nguyễn Danh Nam Email to author, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết trình bày kết quả đánh giá năng lực của 8 trường sư phạm chủ chốt dựa trên bộ chỉ số phát triển trường sư phạm, trong đó tập trung vào phân tích những điểm mạnh và hạn chế về năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông của các trường sư phạm theo 7 lĩnh vực của bộ chỉ số. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn, thu thập số liệu về năng lực đào tạo, bồi dưỡng của các trường sư phạm được lựa chọn. Các số liệu được phân tích bằng thống kê toán học với mục đích đánh giá và đối sánh năng lực của một số trường sư phạm chủ chốt. Từ đó, bài viết đưa ra đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cho các trường sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống đào tạo giáo viên của Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.

Từ khóa


Tự đánh giá; Năng lực đào tạo; Trường sư phạm; Kiểm định chất lượng giáo dục; Đào tạo giáo viên; Bộ chỉ số TEIDI; Chương trình ETEP

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. D. Nguyen, “The third generation university in the context of the fourth industrial revolution,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Educational Research, vol. 36, no. 1, pp. 1-15, 2020.

[2] T. L. Ngo, “Trends of change in and the future of higher education,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Educational Research, vol. 35, no. 1, pp. 11-18, 2019.

[3] Ministry of Education and Training, “Report on self-assessment of leading teacher training universities with teacher education institutional development index,” (in Vietnamese), Enhancing Teacher Education Program, 2019.

[4] T. T. H. Pham, T. H. G. Nguyen, T. M. A. Vu, and N. Q. Hoang, “Higher education governance - international experience and lessons for Vietnam,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Educational Research, vol. 35, no. 3, pp. 32-45, 2019.

[5] D. N. Nguyen, “Research on designing teacher education institutional development index,” (in Vietnamese), Journal of Education and Society, vol. 82, no. 143, pp. 16-22, 2018.

[6] P. N. Nguyen, “Discuss the criteria for evaluating the quality of higher education,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, vol. 27, pp. 59-65, 2011.

[7] U. V. Dang and T. T. H. Ta, “Higher Education Accreditation and University Autonomy,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Educational Research, vol. 35, no. 1, pp. 84-95, 2019.

[8] H. G. Nguyen and H. S. Nguyen, “Quality assurance procedure for training programs of Hue University in accordance with AUN-QA,” (in Vietnamese), VNU Journal of Science: Educational Research, vol. 33, no. 1, pp. 47-57, 2017.

[9] H. Q. Pham and D. N. Nguyen, “Solutions for restructuring the teacher education system in Vietnam,” Vietnam Journal of Education, vol. 4, no. 1, pp. 9-13, 2020.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved