NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY THẠCH ĐEN TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG | Hưng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY THẠCH ĐEN TẠI HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 24/02/21                Ngày hoàn thiện: 28/04/21                Ngày đăng: 29/04/21

Các tác giả

1. Nguyễn Viết Hưng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Thuần, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thế Hùng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Duy Đăng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Trang, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
6. Nguyễn Thùy Giang, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
7. Hoàng Thị Bích Thảo, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Do chưa có nhiều nghiên cứu về những biện pháp kỹ thuật trong việc trồng cây Thạch đen cho năng suất và chất lượng cao, nên nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây Thạch đen đã được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu tại Cao Bằng năm 2019. Thí nghiệm gồm 6 công thức: CT1: 166.667 cây/ha (40 x 15 cm), CT2: 125.000 cây/ha (40 x 20 cm), CT3: 100.000 cây/ha (40 x 25 cm), CT4: 133.333 cây/ha (50 x 15 cm), CT5: 100.000 cây/ha (50 x 20 cm) (đối chứng), CT6: 80.000 cây/ha (50 x 25 cm). Kết quả nghiên cứu đã xác định được dùng mật độ trồng thứ 3 cho năng suất Thạch đen cao nhất và hiệu quả kinh tế cao nhất. Cụ thể, mật độ trồng thứ 3 có độ nhớt dịch thạch đạt 4,7 cP, có hàm lượng pectin là 0,42 mg/ml, năng suất thân lá đạt 72,33 tấn/ha.

Từ khóa


Mật độ trồng; Chất lượng; Năng suất; Sinh trưởng; Thạch đen

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. L. Do, Vietnamese medicinal plants and herbs. Medical Publishing House, 2003.

[2] Department of Agriculture and Rural Development of Thach An District, Cao Bang Province, Report on Agriculture in Thach An District, Cao Bang Province, 2020

[3] T. D. H. Nguyen and T. T. Q. Hoang, ‘‘Research on processing of grass jelly drink", Journal of Science Technology and Food, vol. 12, no. 1, pp. 50-58, 2017.

[4] Z. G. Zhao, Y. P. Shi, N. Z. Huang, C. M. Fu, F. L. Tang, and Q. Y. Jiang, “The research advances on Mesona chinensis Benth in China,” Journal of Southern Agriculture, vol. 6, no. 6, pp. 657-660, 2011.

[5] Q. N. Vu, “The efficiency from Mesona Chinensis in agricultural development in Thach An district, Cao Bang province”, Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 62, no. 10, pp. 29-32, 2020.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved